Sidney Bright (1903-1976)

с дополнениями Who's Who of British Jazz

 

[78RPM]
Ad Heino Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Oriole HA.200  
Hamavdil (Yosef Rumshinsky) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Oriole HA.201  
Hamavdil (Yosef Rumshinsky) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Stinson 6084-B  
Havdoloh (Zawel Zilberts) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Oriole HA.201  
Havdoloh (Zawel Zilberts) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Stinson 6084-A  
Zochreinu L'chayim (Avrom Singer) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Oriole HA.202  
Zochreinu L'chayim (Avrom Singer) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Stinson 6086  

 

 

[33RPM]
Ad Heino Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Embassy EMB 31138  
Hamavdil (Yosef Rumshinsky) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Embassy EMB 31138  
Havdoloh (Zawel Zilberts) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Embassy EMB 31138  
Zochreinu L'chayim (Avrom Singer) Simcha Koussevitzky & Sidney Bright Embassy EMB 31138  

 

Last update 11-10-2016