Yekhiel Burgin (1914-1991)

с сокращениями yadvashem.org

 

[33RPM]
Ikh Bin A Bokher A Hultay (Moshe Kulback) Yekhiel Burgin Israphon 808862 1982
Shterndl Shterndl (Moshe Kulback) Yekhiel Burgin & Khor Vilna Hed Arzi BAN 14080  
Toybn (Zishe Weinper - Solomon Golub) Yekhiel Burgin Israphon 808862 1982
Unter Di Poylishe Grininke Beymelekh (Yosef Papernikov - Israel Alter) Yekhiel Burgin Israphon 808862 1982
Vilna (Efraim-Leyb Wolfson - Alexander Olshanetsky) Yekhiel Burgin & Khor Vilna Hed Arzi BAN 14080  

 

Last update 22-12-2012