Julius Epstein (1926-2015)

 

[78RPM]
Simkha Fraylech Epstein Brothers Orchestra Bell Novelty Records 638-B 1946
Simkha Fraylech Epstein Brothers Orchestra Melodisc 5006 (1332 B)  

 

 

[33RPM]
Lemikdusheich Tuv (Bobover Rabbi) David Werdyger & Epstein Brothers Orchestra Aderet LPW-306 1971

 
as member of Epstein Brothers Orchestra

Last update 02-07-2016