Shraga Friedman (1924-1970)

с сокращениями wikipedia.org

 

[33RPM]
Di Toyre (Shraga Friedman - Jerry Bock) Jan Peerce Vanguard VRS 9258 1967
Lekhaim (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Chaim Polani CBS 64842  
Lekhaim (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Chaim Polani CBS 70020 1966
Lekhaim (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Chaim Polani Columbia Masterworks OS 3050 1966
Libst Mikh Sertse? (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Lea Dulitzkaya CBS 70020 1966
Libst Mikh Sertse? (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Lea Dulitzkaya Columbia Masterworks OS 3050 1966
Tog Ayn, Tog Oys (Shraga Friedman - Jerry Bock) Jan Peerce Vanguard VRS 9258 1967
Tog Ayn, Tog Oys (Shraga Friedman - Jerry Bock) Jan Peerce Vanguard VSD 79258 1967
Ven Ikh Bin A Rotshild (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudensky CBS 64842  
Ven Ikh Bin A Rotshild (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudensky CBS 70020 1966
Ven Ikh Bin A Rotshild (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudensky Columbia Masterworks OS 3050 1966

 

Last update 25-11-2017