Moshe Yitshak Geffen [Melvin Gopin] (1927-2010)

с дополнениями ancestry.com

 

[33RPM]
Zol Nokh Zayn Shabos (Chaim Roisenblatt - Sholom Secunda) Moshe Geffen Variety Records 10-3-2338 B  

 

Last update 19-03-2022