Moyshe Glazer [Gleyzerman] (1892-1984)

с сокращениями Yiddish Leksikon

 

[33RPM]
Shabos (Moyshe Glazer - Moyshe Yvker) Eliazar Zaslavsky Yemima Records LP 18  
Shabos (Moyshe Glazer - Sarah Hershberg) Sidor Belarsky Artistic Enterprises B-114  

 

Last update 12-10-2019