Giora [Yurek] Godik (1921-1977)

 с сокращениями wikipedia.org

 

[33RPM]
Lekhaim (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Chaim Polani CBS 64842  
Lekhaim (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Chaim Polani CBS 70020 1966
Lekhaim (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Chaim Polani Columbia Masterworks OS 3050 1966
Libst Mikh Sertse? (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Lea Dulitzkaya CBS 70020 1966
Libst Mikh Sertse? (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudenski & Lea Dulitzkaya Columbia Masterworks OS 3050 1966
Shabos Oyf Der Gantse Velt Nekhama Lifshitz CBS S 63638 1969
Shabos Oyf Der Gantse Velt Nekhama Lifshitz CBS 64842  
Ven Ikh Bin A Rotshild (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudensky CBS 64842 1966
Ven Ikh Bin A Rotshild (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudensky CBS 70020 1966
Ven Ikh Bin A Rotshild (Shraga Friedman - Jerry Bock) Shmuel Rudensky Columbia Masterworks OS 3050 1966

 
produced by Giora Godik

Last update 25-10-2017