Meyer Gorodetzer (1884-1947)

 по материалам gorodetzer.com

 

[78RPM]
Akawjo Ben Mahalalel Moshe Yehoshua Saitz Victor 73479 1922

 

- violin by Meyer Gorodetzer

Last update 24-06-2011