Nechama [Helena] Hendel (1936-1998)

с сокращениями wikipedia.org

 

[33RPM]
Unter Dayne Vayse Shtern (Avrom Sutzkever - Avrom Brudno) Nechama Hendel CBS S 63345  

 

Last update 29-09-2012