Egon Kerten (1920-2012)

с сокращениями dudipedia.wordpress.com

 

[33RPM]
Eyle toldos Noyekh (Zeylig Barditshever) Aryeh Laish Columbia POC 1012 1967
Shkie (Zeylig Barditshever) Aryeh Laish Columbia POC 1012 1967

 
arranged by Egon Kerten

Last update 02-09-2023