Rivka Klinitzka [Wajner] (1913-2004)

с дополнениями Yidishe Muzik in Poyln Tsvishn Beyde Velt-Milhomes

 

[33RPM]
Tsvey Khaverim (Avrom Zak - Leon Wajner) Rivka Klinitzka Rina LP 003  
Zing Shtil (Wolf Younin - Sholom Secunda) Rivka Klinitzka Rina LP 003  

 

Last update 01-08-2020