Jacob Koussevitzky (1903-1959)

с дополнениями Yidishe Muzik in Poyln Tsvishn Beyde Velt-Milhomes

 

[78RPM]
Av Horachamim Jacob Koussevitzky Oriole HB.303  
Av Horachamim Jacob Koussevitzky Stinson 6080-A  
B'chochmo Poseah Sh'orim Jacob Koussevitzky Oriole HB.303  
B'chochmo Poseah Sh'orim Jacob Koussevitzky Stinson 6080-B  
Eylu Devorim (Jacob Rapaport) Jacob Koussevitzky Syrena Electo 5342 1929
Leil Shimurim Jacob Koussevitzky Syrena Electro 5342 1929
Ribono Shel Sholom Jacob Koussevitzky Oriole HB.300  
Sim Sholom Jacob Koussevitzky Oriole HB.300  

 

 

[33RPM]
Av Horachamim Jacob Koussevitzky Embassy EMB 31138  
B'chochmo Poseah Sh'orim Jacob Koussevitzky Embassy EMB 31138  
Ribono Shel Sholom Jacob Koussevitzky Embassy EMB 31138  
Sim Sholom Jacob Koussevitzky Embassy EMB 31138  

 

Last update 04-08-2022