Ethel Kovenski (1926-2015)

с уточнениями wikipedia.org

 

[33RPM]
Goyrl (Hersh Osherovitsh - Ethel Kovenski) Ethel Kovenski Isradisc SI 31158  
Mayn Hob Un Guts (Wolf Younin - Ethel Kovenski) Ethel Kovenski Isradisc SI 31158  

 

Last update 02-07-2015