Nekhama Lifshitz (1927-2017)

с дополнениями и сокращениями КЕЭ, том 4, кол. 937–938

 

[78RPM]
Di Yontefdike Teg (Mark Warshavsky) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 37588 1961
Hayntsaytike Viglid (Hirsh Osherovitsh - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Мелодия 38756 1962
Hob Ikh Dir Gezogt Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 37715 1961
Reyzele (Mordecai Gebirtig) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 37587 1961
Undzer Nigndl (Nokhem Shternheim) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 34269 1959
Yankele (Mordecai Gebirtig) Nekhama Lifshitz Фабрика «Пластмасс» 1742 1957
Yash (Yosef Kerler - Vladimir Shainsky) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 37786 1961

 

 

[33RPM]
A Lidele Oyf Yidish (Yosef Kotliar - Henekh Kohn) Nekhama Lifshitz Le Chant Du Monde LD-S-4172 1960
Babi Yar (Ovsey Driz - Revekka Boyarskaya) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи Д-5606 1959
Der Kranker Shnayder (Semen Ansky - Chanan Glaser) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи Д-5607 1959
Der Rebe Elimelekh (Moshe Nadir) Nekhama Lifshitz CBS SM 63626  
Der Rebe Elimelekh (Moshe Nadir) Nekhama Lifshitz Columbia Masterworks OS 3380 1969
Di Yontefdike Teg (Mark Warshavsky) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи Д-08341 1961
Di Yontefdike Teg (Mark Warshavsky) Nekhama Lifshitz Collectors Guild CGY 634  
Di Yontefdike Teg (Mark Warshavsky) Nekhama Lifshitz Studio Recordings 634  
Freyen Zikh Iz Gut (Zeylig Barditshever) Nekhama Lifshitz CBS SM 63626  
Freyen Zikh Iz Gut (Zeylig Barditshever) Nekhama Lifshitz Columbia Masterworks OS 3380 1969
Grine Bleter (Motl Saktsier) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 33Д-08342 1961
Grine Bleter (Motl Saktsier) Nekhama Lifshitz Collectors Guild CGY 634  
Grine Bleter (Motl Saktsier) Nekhama Lifshitz Studio Recordings 634  
Hayntsaytike Viglid (Hirsh Osherovitsh - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 33Д-08341 1961
Hayntsaytike Viglid (Hirsh Osherovitsh - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Collectors Guild CGY 634  
Hayntsaytike Viglid (Hirsh Osherovitsh - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Studio Recordings 634  
Kum Tsu Mir (Asher Schwartzman - Leyb Yampolsky) Nekhama Lifshitz CBS S 63638 1969
Reyzele (Mordecai Gebirtig) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 33Д-08341 1961
Reyzele (Mordecai Gebirtig) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 33Д-0008924 1961
Reyzele (Mordecai Gebirtig) Nekhama Lifshitz Collectors Guild CGY 634  
Reyzele (Mordecai Gebirtig) Nekhama Lifshitz Studio Recordings 634  
Shabos Oyf Der Gantse Velt Nekhama Lifshitz CBS S 63638 1969
Shabos Oyf Der Gantse Velt Nekhama Lifshitz CBS 64842  
Slushay, Ver Iz Do? (Berl Broder - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи Д-08341 1961
Slushay, Ver Iz Do? (Berl Broder - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Collectors Guild CGY 634  
Slushay, Ver Iz Do? (Berl Broder - Lev Kogan) Nekhama Lifshitz Studio Recordings 634  
Undzer Nigndl (Nokhem Shternheim) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи Д-5607 1959
Yash (Yosef Kerler - Vladimir Shainsky) Nekhama Lifshitz Всесоюзная студия грамзаписи 33Д-08342 1961
Yash (Yosef Kerler - Vladimir Shainsky) Nekhama Lifshitz Collectors Guild CGY 634  
Yash (Yosef Kerler - Vladimir Shainsky) Nekhama Lifshitz Studio Recordings 634  
Zog Nit Keyn Mol (Hirsh Glick - Daniil & Dmitry Pokrass) Nekhama Lifshitz CBS SM 63626  
Zog Nit Keyn Mol (Hirsh Glick - Daniil & Dmitry Pokrass) Nekhama Lifshitz Columbia Masterworks OS 3380 1969

 

Last update 01-01-2020