А Б В

A B C

א ב ג
אַאוּאֶר, לאופולד
אבילאה, אפרים
אבאט, פאטסי
אָבּערמאַן, אברהם
אברהמסון, אריה
אדַאַם, עמיל
אַדאַמס, דשאָי
אדגר, רפאל
אַדלער, ברוּס
אַדלער, דזשוּליוּס
אַדלער, היימאַן
אדלר, אברהם
אדלר, הוגו חיים
אדלר, חיים
אדלר, רפי
אהרונוביץ', דן
אהרון, טאָסי
אהרוני, צבי
אוטיוסוב, לאוניד
אױערבּאַך‎, ‏אפֿרים
אױשער, משה
אױשער, פֿרײדעלע
אולרי-נוז'יק, מרדכי
אונגר, בנימין
אונגר, מארי
אופנבך, יצחק
אוקסנברג, יוסף
אורבך, הרולד
אוֹשרוֹביץ, משה
אחרון, איזידאָר
אחרון, יוסף
אטינגר, מקס
אידלסון, אברהם
אידלסון, אברהם צבי
אידלסון, ירמיהו
איװקער, משה
איטקין, משא
אייברי, לורנס
איידעלםאָן, יוסף
אייזלר, הנס
אייזנשטאַט, דוד
איינהאָָרן, דוד
איינהאָרן, ליזאַ
אימבר, נפתלי הרץ
אימבּער, שמואל יעקב
אינגער, ריצ'אַרד
אינשטיין, אַרטוּר
אלגזי, ליאון
אלדמע, גיל
אַלטמאַַן, האַרי
אַלטמאַַן, חיים
אַלטער, ישׂראל
אַלטשוּלער, אהרון
אֶליאַסבּערג, קאַרל
אֶליזאָן, עלאַ
אַלמאַן, שמואל
אַלמי, א.
אלסטון, אלכס
אָלעווסקי, אהרון
אַלעקסאַנדראָוו, אהרון
אַלעקסאַנדראָװיטש, מישאַ
אָלף, מאַרק
אַלפּעראָוויטש, וועלוועלע
אלפרין, יעקב
אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
אָלשיין, עטעל
אמברוז, ברט
אנדראני ,ג'ורג'
אַנסקי, ש.
אָסאָוויצקי, סימאָן
אָסאָפסקי, ראוּבען
אַסטאָן, אַדאַם
אָסטראָווסקי, אַרקאַדי
אָסטראָווסקי, חיים
אָסטראָף, אָסקאַר
אָסיפּאָוו, קלער
אָסער, גלען
אַפּעל, סעם
אַפעלאָויג, משה
אָפענהיים, מנשה
אפרת, גרשון
אָקון, זאַלמען
אָקון, מילטאָן
אקרמן, שבטאי
אָקנער ,דזשאָרזש
אַקסעלראָד, רוּת
אָקסענהאָרן, זוּסמאַן
אַראָנאָווסקי, שלמה
ארבליך, משה לייב
אַריעל, הערי
אָרנאַדעל, קיריל
אַרנשטײַן, אַירא
אשכּנזי, דוד
אַש, חיהלע
אַש, משה
אֶשדאַוּן, בּערניס
אשל, יצחק
אַשׁענדאָרף, ישראל
אָשעראָװיטש, הערש
באָגשעסטער, זאב
באַדין, מאַקס
בּאָוושאָװער, יוסף
בּאַסטאָמסקי, שלמה
באָרין, יוסף
בּאַרסקאַ-פישער, ליזאַ
באַרקין, יעקבֿ
באָוושאָווער, דאָראַ
בּאָטװיניק, דוד
בּאָיאַרסקאַ, ריװע
באַלאַבאַן, עמנואל
בּאַלזאַם, אַרתוּר
באָנוס, בען
באנטשוק, יאשא
באַסּ, וואָרנער
בּאַסין, משה
בּאַסנער, בנימין
באַסּע, אלי
באַסּער, יוסף
באָק, דזערי
בּאָקשיצקי, לואיס
בּאָר, דוד
בּאַראָן, אהרן לייב
בּאַראָנדעס, שלמה
באַראַש, מאָריס
באַרדיטשעװער, זעליק
באַרט, יאַן
בּאַרטאָן, עדי
באַרי, איזידאָר
בּאַרי, מערנאַ
באַרי, קלער
בארנשטיין, הירש לייב
בּאַרסקי, ישראל
בּאַרקאַן, שרה
באַרקין, לעאָ
באָרענשטײן, הענעך
באָרענשטײן, פּינחס
בגלי, דוד
בוגאַטש, שמואל
בודקין, צילע
בוטושנסקי, מריו
בוּלמאַן, מאַקס
בונדרנקו, פיוטר
בונימה, יוסף
בּוּנין, זוּסמאַן
בורגין, זלטה
בורגין, יחיאל
בורשטין, מינאַ
בורשטין, משה
בורשטײַן, פּסחקע
בזיאן, משה

בּיאַלאָסטאָצקי, בנימין יעקב

ביאַלאָסטאָצקי, זיגמוּנט
ביאלסקי, יוסף
בידרמן, ישראל
בּיי, עמנואל
בייגעלמאַן, דוד
בּיימעל, יעקב
ביין, אוגוסט ואן
ביינהורן, שלמה
בינדער, אַברהם וואָלף
בינדר, יונה
ביק, משה
ביקל, תיאודור
בּירנאָוו, לייבּ
בּירנּבוים, אברהם בּער
בּירנּבוים, דוד
בּירנבּוֹים, ישראל
בּירנבוים, לואיס
בּירנבּוֹים, מיני
בּירנבוים, עדוארד
בּירנבּערג, יעקב
בישופסורדר, בועז
בלאָך ,טשאַרלז
בלאָך ,מאַקס
בלאָך ,ערנסט
בלאָך ,ראָבּערט
בּלאַנק, בנימין
בלאַנק, לעאָן
בּלאַנקליידער, ישראל
בלה, דאיוס
בּלוּם, אהרון
בּלוּם, סעם
בלומברג, יוסף
בלומנדל, הנס
בּלוּמענזאָן, לעאָן
בּלוּמענטאַל, לאָויס
בלוּמענטאַל, ניסן
בלומענפעלד, דיאַנאַ
בלי, ויקטור
בּליטענטאַל, דן
בּליין, , דזשערי
בלינדמן, חיים ירוחם
בלינסון, שמעון
בלנטר, מטוויי
בּלעכאַראָוויטש, שאול
בלעק, סטענלי
בן ברוך, יוסף
בּעזוּנער, פּירל
בּעיאָ, מאָריס
בעיקער, בעל
בעל, בני
בּעלאַסקאָ, הענרי
בעלאַרסקי, סידאָר
בעלזער, ידל
בעניע, מאַשאַ
בענסמאַן, מתתיהו
בּענעט, לעאָן
בּענקס, סעדי
בּעסמערטני, אַרקאַדי
בּעצאַק, קוּרט
בעקערמאַן, האַרי
בעקערמאַן, שלױמקע
בער, בני
בערגגרין, היינריך
בערגמאַן, יואל
בּערלאַנד, זיגמוּנד
בערלין, אירװינג
בערלין, אַנטאָן
בערלינסקי, שלום
בערמאַן, איזאַדאָר
בּערמאַן, אברהם
בּערמאַן, אַייק
בּערמאַן, בעס
בּערמאַן, חיים
בּערמאַן, יעקב
בערן, מינאַ
בּערנאַרדי, הערש
בערנשטײן, אַבֿרהם משה
בּערעגאָווסקי, משה
בערעזאָווסקי, לעוו
בערעזאָװסקי, שאול
בּערקאָוויטש, בּעבּע
בקון, ישראל
בקון, שלמה ראובן
בקר, ישראל
בּראָדין, מאַקסים
בראָדערזאָן, משה
בּראָוּד, שמואל
בּראַוּדאַ, מאָריס
בּראַוּדאַ, רעי
בראוין, דוד
בראון, אריה
בּראַוּן, דוד
בּראַוּן, לוּסי
בּראַוּן, לעאָנאַרד
בּראַיט, סידני
בּראָמבערג, דוד
בראַנדװײַן, נפֿתּלי
בּראַסלאַוו, סאַפֿי
בראַסלאַווסקי, שלמה
ברױדי, יוסף
בּרוּמאַן, ייווגעניאַ
בּרוּמער, פיליפּ
בּרוּן, אברהם
ברונאָף, פּלאַטאָן
ברושטיין, לאונרדא
ברטיני, גארי
ברי, עמיל
בריא, ישראל
בריה, ריקל
בּרייטמאַן, פאַוועל
בּריל, לייבּ
בּרין, מאַקס
בּרינג, לוּ
בריסקין, אליאס
ברלינסקי, הרמן
ברנדמן, ישראל
ברנרד, יעקב
ברנשטיין, ליאונרד
בּרענער, וולאַדימיר
גאַבּאָר, דאָנאַלד
גאָבעץ, מיכעל
גאָבעץ, נתן
גאָדיק, וולאַדיסלאַוו
גאַזאָווסקי, מאַרקוּס
גאָָטבּעטער, יוסף
גאָטליבּ, יעקב
גאַלאַזאַן, טשאַרלז
גאָלאַנד, יוסף
גאָלאַנין, לעאָ
גאָלד, ארטוּר
גאָלד, הענריק
גאָלד, זישע
גאָלד, לעאָן
גאָלד ,ערנעסט
גאָלד, קלאַראַ
גאָלדבּערג, דינאַ
גאָלדבּערג, רוּבּין
גאָלדין, משה
גאָלדמאַן, מאָריס
גאָלדענבּורג, סעמיועל
גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
גאָלדשטיין, גוסטאַוו
גאָלדשטיין, דזשעני
גאָלדשטיין, האַרווי
גאָלדשטיין, יאָזעף
גאָלדשטיין, יעקב
גאָלדשטיין, מאָריס
גאָלדשטיין, פּיני
גאָלדשטיין, שמוּאליק
גאָלובּ, סאָלאָמאָן
גאַלינאַ, גיטאַ
גאָלשמאַן, װלאַדימיר
גאַנשאָף, משה
גאַסטווירט, הענרי
גאַפני, מיקלאָש
גאָראָדנער, אהרן
גאָראָדעצער, מאיר
גאָראָװעץ, עמיל
גאַרבּ, וואָלף
גאָרבי, שׂרה
גאַרבּער, הערש
גאָרדאָן, מאַרינאַ
גאָרדאָן, מיכל
גאָרדאָן, עדיט
גאַרטנער, עמיל
גאָרליק, האַרי
גאָרני , דזשעיי
גאָרניש, דזשין
גבירץ, נורמן
גוברמן, מקס
גוּדהאַרט, אֶל
גודווין, פול
גודיק, גיורא
גוזיק, אַניע
גוזיקאָװ, יחיאל מיכל
גוטפרנד, יצחק שמואל
גוּטמאַן, אליזאַבעת
גוּטמאַן, ברוך
גוּטמאַן, בּעלאַ
גוטמאַן, יוליוס
גוטמאַן, סאַלטשע
גוּטענטאַג, בערטאַ
גוּטענטאַג, קַרל
גוֹיכבּערג, ישראל
גולדברגר, הענעך
גולדמן, צבי גבריאל
גולדפרב, ישראל
גולדפרב, שמואל אליעזר
גולדרינג, יהודה
גולינקין, לאה
גוּסיקאָף, בנימין
גוּראַלניק, יוסף
גורין, פאולו
גייפמאַן, אברהם
גיל, בּן
גילבערט, וואָלף
גילדין, יחיאל
גילדר, דניאל
גילראָד, לאָויס
גימפעל, בראָניסלאַב
גימפעל, קאַראָל
גינגאָלד, שרה
גינזבוּרג, שאול
גינטר, פליקס
גינטר-שפרכך, שמעיה
גינצבוּרג, מאַרק
גיסער, שלמה
גלאַדסטאָן, איסאַק
גלאַזער, אסתר
גלאַזער, משה
גלאַטשטײן, ישׂראל
גלאַנץ, לײבּ
גלוּז, מיכאַַיל
גלימער, נאָרבערט
גליק, אַלמאַ
גליק, הירש
גליקמאן, רעניא
גליקסמאַן, לאַוּראַ
גליקשטיין, יצחק
גלַס, מֵאִיר
גלעזער, חנן
גלעזער, ריקלע
גן, משה
גנעסין, מיכאַַיל
געאָרגיעווסקי, אַרנאָלדאָ
געבירטיג, מרדכי
געגנאַ, דזשייקאָבּ
געגנער, דוד
געלבאַרט, מיכל
געלינג, בּערנאַרד
גענדעלמאַן, אַדאָלף
געראָוויטש, אליעזר מרדכי
גערבּערגג, לעאָן
גערמאַן, לוסי
גערראָ, הענרי
גפן, משה
גערשענזאָן, משה
גראַבּאָווסקי, ניקאָלאַס
גראָבער, חיהלע
גראָדין, דזערי
גראַוּמאַן, מאַקס
גראַנאָווסקי, ראובן
גראָסבּערג, חנה
גראָסמאַן, אוּירווינג
גראָסמאַן, סאַשאַ
גראָש, אֶרנאָ
גרדנר, שמואל
גרוּבּיאַן, מאָטל
גרוּפּ-סטאָיאַן, נושא
גריוּנברג, לוּיס
גרייסדורף, ברוך
גרימינגער, יוסף
גרינבוים, יעקב שלום
גרינבלאַט, יוסעלע
גרינבלאַט, עליזה
גרינברג, תודרוס
גרינפעלד, ראָזאַ
גרינשפּוֹן ,פּוּאָה
גרנטוב, צבי
גרעי, ג'וני
גרעי, מאַדלען
גרף, דזשערי
גרף, ליאון
גרץ, אירווינג
גרציאני, יצחק
גשורי, מאיר שמעון
דאָבּקין, דמיטרי
דאָברוּשין, יחזקאל
דאַווידאָוואַ, סאָפיאַ
דאַווידאָוויטש, אברהם צבי
דאַווידאָוויטש-ליכטערמאַן, סאָניאַ
דאַווידסאָן, וואָלטער
דאַווידסאָן, יעקב
דאַווידסאָן, לאָוּרענס
דאַווידסאָן, מאַגנוּס
דאָליצקי, מנחם מענדל
דאַלעצקי, שמחה
דאַן, אַרטי
דאַן, שׂאָרינאַ
דאָקטאָר, רובין
דברת, נתניה
דוּבּאָוו, אברהם
דוּבּינסקי, יידל
דוּבנאָוו, שמעון
דוּבּראָוו, שמואל
דוּבראָווינסקי, חנה
דוברובן, איזאיי
דוד, שמואל
דויטש, מוריס
דוליצקאַ, הילדאַ
דוּליצקאַיאַ, ליאַ
דוּנאַיעווסקי, יצחק
דוּקאָר, אַנאַטאָלי
דורה, פרדי
דורמאשקין, געניע
דוּרמאַשקין, פאַני
דזשאַק, אַבֿרהם
דזשאַק, יליא
דזשאָרדזש, ישראל
דזשוּליוּס, אָסקער
דזשיי, מאָרטי
דזשייקאָבּ, דוד
דזשייקאָבּס, בעטי
דזשייקאָבּס, דזשייקאָבּ
דזשייקאָבּסאָן, אוּירווינג
דזשייקאָבּסאָן, היימי
דזשייקאָבּסאָן, הענריעטאַ
דזשייקאָבּסאָן, יוסף
דזשייקאָבּסאָן, יצחק
דייטש, יצחק
דיימונד, ארלה
דיימונד, דוד
דיינאָף, שמחה
דימונט, יעקב
דיסקאָנט, פֿאַול
דיק, וולאַדימיר
דלין, יהושע
דנטו, לואי
דעוויס, אברהם
דענער ,שאַרל
דעסאַוּ, פּאַוּל 
דריבּען, ראָוּז
דרוּקער, סאָניע
דריז, שיקע
האַוּסמאַן, אֶל
האָלאַנדער, נתן
האַלפּערין, יעקב
האָלצמאַן, קאָפעל
האַלקין, שמואל
האַמבוּרג, גריראָרי
האַמערמאַן, הערמאַן
האַמערמאַן, מיכאַל
האַמערמאַן, שאול
האַס, יעקב
האַס, סימאָן
האָפמאַן, לאה
האָפמאַן, עני
האָפמאַן, שלמה
האָפֿשטײַן, דוד
האָפשטיין, ראַפאַאֶל
האָראָוויץ, אהרן
האָראָוויץ, נאָרבּערט
האַריס, אַלבערט
האַריס, הערבּערט
האַרצמאַן, מאָטל
הוּברמן, ברוניסלאַב
הוהנמסר, יעקב
הולנד, דז'ק
הולנד, ז'וסי
היידען, גיזי
היילמן, יצחק
היימאַן, אברהם
היימאַן, יצחק
היליאַרד, דזשעק
היצקאָפּ, דוד
הירשבײן, פּרץ
הירשפעלד, זלמן לייב
הלוי, ז'אק פרומנטל
הלפרין, לוי יצחק
הנדל, נחמה
העלמאן, זיידל שמואל-יהודה
העללער, יעקב
העלער, סעמיועל
העלערמאַן, פרעד
העלפֿמאַן, מאַקס
הערשמאַן, מרדכי
הערשקאָוויטש, בעלאַ
וואַגאַ, קלאַראַ
וואַגנער ,דזשאָרזש
וואָל, הערמאַן
וואָלאָוויטש, הערש
וואָלאַק, אליזאַבעת
וואַלדמאַן, לײבעלע
וואַלדמאַַן-עליאַד, לעאָָניע
וואַלטער, נחוּם
וואָלטערס, איזאָבּעל
וואַליס, עדי
וואָלפסאָן, אפרים-לייב
וואָלפסאָן, אַרטוּר
װאָלפֿשטהאַל, חנה
וואַסילקאָווסקי, יעקב ליבּ
וואַסערמאַן, שניאור
וואָראָנאָווסקי, בּאָריס
וואָרמאןַ, הנרי
וואַרס, הענריק
וואַרשׁאַווסקי, אַנאַ
וואַרשאווסקי, מאָרק
וובר, דוד
וובר, מרק
וויגאָדאַ, שמועל
וויטלער, בּן ציון
ווייט, מרטין
ווייטץ, קלמען
וויין, אַרטי
וויינבערג ,יעקב
וויינבערג, מאָריץ
וויינבערג, משה
וויינבּערג, סאלטשע
וויינבערג, שמואל
וויינגאָרט, סעווערין
וויינטראַוּבּ, וואָלף
וויינטרוֹיבּ, הירש
וויינער, לאַזאַר
וויינער, לעאָן
וויַינערמאַן, כאָנע
וויינפּער, זישע
ווייס, אלכס
ווייס, סעם
ווייס, פלאָרענס
ווייסגל, היוגו
ווייסגל, יוסף
ווייסמאַן, בּעסי
ווייסמאַן, דָאראַ
ווייסמאַן, הערש
ווייסער, יהושע שמועל
ווילנער, מאַקס
ווילנער, ענריקע
ווילקאָמירסקי, נחום
ווינאַווער, חעמיה
ווינאָגראַדאָוו, יאָסף
ווינגרין, האַרייט
ווינדיש, שמואל
ווינטשעווסקי, מאָריס
וויניאר, נחמה
וויניקאָוו, וויליאַם
וויערניק, אַדאַם
וולאַדאָבסקי, בערנאַרד
וולאַדעק, ברוך
וולברג, משה
וולפה, שטפן
וולקין, אברהם
ולדמן, יובל
וועלטמאַן, בּאָריס
וועלישאַנסקי, ישראַל
טעלעשעווסקי, משה יעקב
וועסבי, איוואָ
וועפריק,  אַלעקסאַנדער
וועקסלער, מישאַ
וועראַוּ, אַרטוּר מאַרצעל
ווערבּאַ, יעקב
וועשלער, מלווין וואלטער
וידר, יהושע
וייל, קורט
ויינרייך, ישעיהו
וילקומירסקי, אברהם
וינוקור, אנה
וינטרניץ, חנן
ויסמן, פרידר פטר
ולדטויפל, אמיל
ורדיגר, דוד
ורונקוב, סוניה
ורנר, אריק
זאַגראַניטשני, זינוווי
זאַוואָדניק, מאַקס
זאַיעץ, משה יהושע
זאַלקינד, מאַקס
זאַלודקאוָוסקי, יצחק
זאַלודקאוָוסקי, נח
זאַליס, הערמאַן
זאַלצמאַן, אסתר
זאַלקין, ראובן
זאַנגער, יעקב
זאַסלאַבסקי, ניסים
זאַסלאַווסקי, אליעזר
זאַץ, לודװיג
זאַק, אברהם
זוּגער, בנימין
זולצר, סלומון
זונזער, אליקום
זוּסקין, בּנימין
זיבעל, פרידאַ
זיגלער, מאָריץ
זיגעל, בנימין
זיגענלאָיבּ, וויליאַם
זיגר, יוסף
זיידלמן, שלמה
זיידמאַן, בעני
זיידע, יאַשאַ
זיידעל, טאָשאַַ
זייסל, וויליאַם
זילבּערבּוש, סעם
זילבּערבּערג, רעגינאַ
זילבּערט, יעקב
זילבערט, ראָזאַ
זילבערטאַ, רעאַ
זילבערטס, זאַװעל
זילבּערמאַן, בּענעדיקט
זילבּערמאַן, שאול
זילבערמינץ, שלמה
זילבּערשטיין, הערמאַן בּערנאַרד
זילברמן, משה צבי
זימעלמאן, שמואל
זינגער, אַבֿרהם
זינגער, לאָו
זינגער, פישל
זלאַטין, זעלדע
זמיר, חנה
זעווקינאַ, אסתר
זקס, אריה
זשאַרקאָווסקי, ייווגעני
זשיטאָמירסקי, אַלעקסאַנדער
זשיטלאָווסקי, חיים
חאַרלאָף, בּאָריס
חגי, בערעלע
חומסקה, רגינה
חוצינוף, שמואל
חיות, יואל
חייט, אהרן
חייטין, חנה
חיימס, אריה שמואל
חנקין, וויקטאָָר
חעבּער, שמואל
חפֿץ, װלאַדימיר
חפֿץ, יאַשאַ
חראָמשענקאָ, שלאָמאָ
טאַבּאַטשניקאָב, מאָדעסט
טאָבּאַק, חנה
טאובה, מיכאל
טאובה, שמואל ברוך
טאָמאַשעװסקי, ברוך
טאַנצמאַן, יאָזעף
טאַקר, סאַפֿי
טאַקר, ריצַ'רד
טאראנופולסקי, ולדיסלב
טהאַל, סידי
טהור, מאַטיאַס
טױבער, חיים
טוּכמאַן, ליזאַ
טוך, ארנסט
טוּלי, לי
טוּללער, דזשאָרדזש
טופר, אינו
טורדאי, זיגמונד
טייף, משה
טײַטעלבאום, אליהו
טיסמאַן, סאָל
טישלער, סאָל
טנסמן, אלכסנדר
טעלעסין, זיאַמע
טענאָווסקי ,סייַמאָן
טעפעל, רודי
טערלעטסקי, װלאַדימיר
טקאַטש, ישראל ליב
טראָי, עלאַ
טרבינוביץ, יוסף
טריינער, לייב
טרייסי, אַרטוּר
טרילינג, יליא
טרסקי, אלכסאנדר
טשעסטער, אַלאַן
טשערניאָװסקי, יאָסף
טשערניאווסקי, לאַראַ
טשערניאווסקי, לעאָ
טשערניאווסקי, מישעל
טשערנעצקי, סעמען
יאָאַכימאָוויטש, אברהם
יאַבלאַקאָף, דזשעק
יאַבלאַקאָף, הערמאַן
יאָוועליר, קלמן
יאַזוויטש, געאָרגי 
יאַלדאַטי, לין
יאָלסאָן, על
יאָמען, בּען
יאַמפּאָלסקי, לײב
יאַנאָװסקי, מאַקס
יאַנאַסאָוויטש, יצחק
יאַנג, וויקטאָָר
יאַניטש, נחמה
יאַסין, אברהם
יאַסינאָװסקי, פּינחס
יאַפע, בּען
יאַקוּבּאָוויטש, אַננאַ
יאַקוּבאָוויטש, משה
יאַראָסלאַווסקאַ, דזשעני
יאָשפע, אַלאַ
יבנה, זלמן
יהואש
יוּד, נחום
יוּדיצקי, אברהם
יוכסברגר, ציפורה
יוּנין, וואָלף
יעלין, גלעב
יעלען, יעקב זעליג
יעקובסון, יוהנס
יערי, שרה
יפה, יוסף
ירדני, מרדכי
כאַזאַק, טוּיביע
כאַריק, איזי
כײַאַטאָװסקי, בעניאָמען
כּהן, יהודה לייב
כּהן, לאָויס
כּהן, שמשון
כּיפה, סאניּ
כּרמון, ישראל
לאָוּ, פרעדעריק
לאַוּדאַן, סטענלי
לאָוויץ, דזשעני
לאַווענדאַ, פנחס
לאַופער, ראָבין
לאָוּרענס, דזשעק
לאַכמאַנאָוויטש, משה
לאַמקאָף, פּאָול
לאַנדאַו, באָריס
לאַנדאַו, בינה
לאַנדאַו, זיגפריד
לאַנדוי, זישע
לאָנדנער, ראָזיטאַ
לאַנדסמאַן, בנימין
לאַסקאָווסקי, פיליפּ
לאַקס, אברהם
לאַקס, ליליען
לברי, מרק
להעמאַן, שמואל
לוּבין, האַרי
לוּבין, עני
לוּבּינסקי, הרמאַן
לובריצקי, דעיוו
לובריצקי, פעני
לוואָוו, פסח
לוי, ישראל
לוי, מוריס
לוי, פרנק עזרא
לויתן, סאַי
לוין, הירש
לוּמעט, בּרוּך
לוסטיג, איתן
לוּציאַן, ראַדו
לוקה, ג'טה
לוּריאַ, הוּאַן
לורנד, מרצ'ל
ליאָוו, לעאָ
ליאון, דזשעק
ליבגאָלד, לעאָן
ליבערמאַן, סעם
ליוּבּאַן, יצחק
ליובימוב, שאול
ליוויאנו, דורעל
ליוש, ליפא
ליזאַרון, סוניה
ליטווין, א.
ליטמאַן, פעפי
לײב, מאַני
לייבּאָוויטץ, מאַקס
לייבּאָוויטץ, רעי
לייוויק, ה.
לייזעראָוויטש, יעקב
לייכנר, פרדריק
לייש, אריה
ליכט, דוד
ליכטענשטיין, אברהם יעקב
ליכטענשטיין, אוטיליה
ליכטערמאַן, יעקב
ליליען, איזידאָר
לילית, אָליאַ
לינד, דוד
לינד, יהושע
לינד, משה
לינד, פנחוס
לינעצקי, יצחק יואל
ליס, קאַלמען
ליסטאָוו, קאָנסטאַנטין
ליעסין, אברהם
ליפּסאָן, וויליאַם
ליפסקר, אלי
ליפּצין, סעם
ליפשיץ, נחמה
ליפשיץ, פריידעלע
ליפּשיץ, ראובן
לישנער, לעאָן
לעבעדאָװ, אהרן
לעדער, צבי שמחה
לעדערמאַן, דוד
לעװ, געניע
לעוויט, אברהם
לעוויט, בנימין זרח
לעוויט, דזשעק
לעוויט, מאַרטי
לעווין, דוד
לעווין, לוּ
לעווין, לוּסי
לעווין, לייבוּ
לעווענדאָווסקי, לאָויס
לעווענדאָווסקי, מאנפרעד
לעווענווירט, סעם
לעווענסאָן, מאַריקס
לעווענשטיין, יואל דוד
לענגיהל, הילדאַ
לענגספעלדער, האַנס יאַן
לעסלי, קערמיט
לעפֿקאָװיטש, הענרי
לעפקאוויץ, יעקב
לערמאַן, יעקב
לערנער, דוד
לערעםקאָ, אַדעלאַ
לערער, לײבוש
לערער, שפרה
לעש, איזידאָר
לרר, יהושע
לרר, שמואל
מאָגולסקאָ, בּעסי
מאָגולסקאָ, זעליג
מאַגיד, יעקב
מאַטוּסעוויטש, גריראָרי
מאַטוּסעוויטש, סערגיי
מאַטיאַשׁ, מאַטיאַשׂ
מאַטלאָווסקי, שמואל
מאַכטענבערג, מאיר
מאַלאַװסקי, אברהם
מאַלאַװסקי, גאָלעלע
מאַלאַװסקי, גיטל
מאַלאַװסקי, מאָרטאָן
מאַלאַװסקי, שמוּאל
מאַן, אַדאָלף
מאַן, דוד
מאַן, יוסף
מאַנאַ־זוקאַ
מאַנגער, איציק
מאנדל, שלומה
מאַנדעלקערן, בערנאַרד
מאָסקאָוויטש, אברהם
מאָסקאָוויטש, בנימין