А Б В

A B C

א ב ג
אַאוּאֶר, לאופולד
אבילאה, אפרים
אבאט, פאטסי
אברהמסון, אריה
אַדאַמס, דשאָי
אַדלער, ברוּס
אַדלער, דזשוּליוּס
אַדלער, היימאַן
אדלר, אברהם
אדלר, הוגו חיים
אדלר, רפי
אהרונוביץ', דן
אהרוני, צבי
אוטיוסוב, לאוניד
אױערבּאַך‎, ‏אפֿרים
אױשער, משה
אױשער, פֿרײדעלע
אולרי-נוז'יק, מרדכי
אונגר, בנימין
אונגר, מארי
אופנבך, יצחק
אורבך, הרולד
אוֹשרוֹביץ, משה
אחרון, איזידאָר
אחרון, יוסף
אטינגר, מקס
אידלסון, אברהם
אידלסון, אברהם צבי
איװקער, משה
אייברי, לורנס
איידעלםאָן, יוסף
אייזלר, הנס
אייזנשטאַט, דוד
איינהאָָרן, דוד
איינהאָרן, ליזאַ
אימבר, נפתלי הרץ
אינגער, ריצ'אַרד
אינשטיין, אַרטוּר
אלגזי, ליאון
אלדמע, גיל
אַלטמאַַן, האַרי
אַלטמאַַן, חיים
אַלטער, ישׂראל
אַלטשוּלער, אהרון
אֶליאַסבּערג, קאַרל
אֶליזאָן, עלאַ
אַלמאַן, שמואל
אַלמי, א.
אלסטון, אלכס
אָלעווסקי, אהרון
אַלעקסאַנדראָוו, אהרון
אַלעקסאַנדראָװיטש, מישאַ
אָלף, מאַרק
אלפרין, יעקב
אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
אָלשיין, עטעל
אמברוז, ברט
אנדראני ,ג'ורג'
אַנסקי, ש.
אָסאָוויצקי, סימאָן
אָסאָפסקי, ראוּבען
אַסטאָן, אַדאַם
אָסטראָף, אָסקאַר
אָסער, גלען
אָפענהיים, מנשה
אפרת, גרשון
אָקון, זאַלמען
אָקון, מילטאָן
אקרמן, שבטאי
אָקנער ,דזשאָרזש
אָקסענהאָרן, זוּסמאַן
אַראָנאָווסקי, שלמה
ארבליך, משה לייב
אָרנאַדעל, קיריל
אַרנשטײַן, אַירא
אשכּנזי, דוד
אַש, חיהלע
אַש, משה
אשל, יצחק
אָשעראָװיטש, הערש
באָגשעסטער, זאב
באַדין, מאַקס
בּאַסטאָמסקי, שלמה
באָרין, יוסף
בּאַרסקאַ-פישער, ליזאַ
באַרקין, יעקבֿ
באָוושאָווער, דאָראַ
בּאָיאַרסקאַ, ריװע
באַלאַבאַן, עמנואל
בּאַלזאַם, אַרתוּר
באָנוס, בען
באנטשוק, יאשא
באַסּ, וואָרנער
בּאַסין, משה
באַסּע, אלי
באַסּער, יוסף
באָק, דזערי
בּאַראָן, אהרן לייב
באַראַש, מאָריס
באַרדיטשעװער, זעליק
באַרט, יאַן
באַרי, איזידאָר
בּאַרי, מערנאַ
באַרי, קלער
בארנשטיין, הירש לייב
בּאַרסקי, ישראל
באַרקין, לעאָ
באָרענשטײן, הענעך
באָרענשטײן, פּינחס
בגלי, דוד
בוגאַטש, שמואל
בודקין, צילע
בוטושנסקי, מריו
בוּלמאַן, מאַקס
בונדרנקו, פיוטר
בונימה, יוסף
בּוּנין, זוּסמאַן
בורגין, זלטה
בורגין, יחיאל
בורשטין, מינאַ
בורשטין, משה
בורשטײַן, פּסחקע
בזיאן, משה

בּיאַלאָסטאָצקי, בנימין יעקב

ביאַלאָסטאָצקי, זיגמוּנט
ביאלסקי, יוסף
בידרמן, ישראל
בּיי, עמנואל
בייגעלמאַן, דוד
בּיימעל, יעקב
ביין, אוגוסט ואן
ביינהורן, שלמה
בינדער, אַברהם וואָלף
בינדר, יונה
ביק, משה
ביקל, תיאודור
בּירנּבוים, אברהם בּער
בּירנּבוים, דוד
בּירנבוים, עדוארד
בּירנאָוו, לייבּ
בישופסורדר, בועז
בלאָך ,טשאַרלז
בלאָך ,מאַקס
בלאָך ,ערנסט
בּלאַנק, בנימין
בלאַנק, לעאָן
בלה, דאיוס
בלומברג, יוסף
בלומנדל, הנס
בּלוּמענזאָן, לעאָן
בּלוּמענטאַל, לאָויס
בלוּמענטאַל, ניסן
בלומענפעלד, דיאַנאַ
בלי, ויקטור
בּליטענטאַל, דן
בלינדמן, חיים ירוחם
בלינסון, שמעון
בלנטר, מטוויי
בּלעכאַראָוויטש, שאול
בלעק, סטענלי
בן ברוך, יוסף
בּעזוּנער, פּירל
בעיקער, בעל
בעל, בני
בעלאַרסקי, סידאָר
בעלזער, ידל
בעניע, מאַשאַ
בענסמאַן, מתתיהו
בּענעט, לעאָן
בּעסמערטני, אַרקאַדי
בעקערמאַן, האַרי
בעקערמאַן, שלױמקע
בער, בני
בערגגרין, היינריך
בערגמאַן, יואל
בּערלאַנד, זיגמוּנד
בערלין, אירװינג
בערלין, אַנטאָן
בערלינסקי, שלום
בערמאַן, איזאַדאָר
בּערמאַן, אַייק
בּערמאַן, בעס
בּערמאַן, חיים
בּערמאַן, יעקב
בערן, מינאַ
בּערנאַרדי, הערש
בערנשטײן, אַבֿרהם משה
בּערעגאָווסקי, משה
בערעזאָווסקי, לעוו
בערעזאָװסקי, שאול
בקון, ישראל
בקון, שלמה ראובן
בקר, ישראל
בּראָדין, מאַקסים
בראָדערזאָן, משה
בּראַוּדאַ, מאָריס
בּראַוּדאַ, רעי
בראוין, דוד
בראון, אריה
בּראַוּן, לוּסי
בּראַיט, סידני
בּראָמבערג, דוד
בראַנדװײַן, נפֿתּלי
בּראַסלאַוו, סאַפֿי
בראַסלאַווסקי, שלמה
ברױדי, יוסף
בּרוּמער, פיליפּ
בּרוּן, אברהם
ברונאָף, פּלאַטאָן
ברושטיין, לאונרדא
ברטיני, גארי
ברי, עמיל
בריא, ישראל
בריה, ריקל
בּרייטמאַן, פאַוועל
בּריל, לייבּ
בּרין, מאַקס
בּרינג, לוּ
בריסקין, אליאס
ברלינסקי, הרמן
ברנדמן, ישראל
ברנרד, יעקב
ברנשטיין, ליאונרד
בּרענער, וולאַדימיר
גאַבּאָר, דאָנאַלד
גאָבעץ, מיכעל
גאָבעץ, נתן
גאָדיק, וולאַדיסלאַוו
גאַזאָווסקי, מאַרקוּס
גאָטליבּ, יעקב
גאַלאַזאַן, טשאַרלז
גאָלאַנד, יוסף
גאָלאַנין, לעאָ
גאָלד, ארטוּר
גאָלד, הענריק
גאָלד, לעאָן
גאָלד ,ערנעסט
גאָלד, קלאַראַ
גאָלדבּערג, רוּבּין
גאָלדין, משה
גאָלדמאַן, מאָריס
גאָלדענבּורג, סעמיועל
גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
גאָלדשטיין, גוסטאַוו
גאָלדשטיין, דזשעני
גאָלדשטיין, יאָזעף
גאָלדשטיין, יעקב
גאָלדשטיין, מאָריס
גאָלדשטיין, שמוּאליק
גאָלובּ, סאָלאָמאָן
גאַלינאַ, גיטאַ
גאָלשמאַן, װלאַדימיר
גאַנשאָף, משה
גאַסטווירט, הענרי
גאַפני, מיקלאָש
גאָראָדנער, אהרן
גאָראָדעצער, מאיר
גאָראָװעץ, עמיל
גאָרבי, שׂרה
גאָרדאָן, מאַרינאַ
גאָרדאָן, מיכל
גאָרדאָן, עדיט
גאָרליק, האַרי
גאָרניש, דזשין
גוברמן, מקס
גוּדהאַרט, אֶל
גודווין, פול
גודיק, גיורא
גוזיק, אַניע
גוזיקאָװ, יחיאל מיכל
גוטפרנד, יצחק שמואל
גוּטמאַן, אליזאַבעת
גוּטמאַן, ברוך
גוּטמאַן, בּעלאַ
גוטמאַן, יוליוס
גוטמאַן, סאַלטשע
גוּטענטאַג, בערטאַ
גוּטענטאַג, קַרל
גולדברגר, הענעך
גולדפרב, ישראל
גולדפרב, שמואל אליעזר
גולדרינג, יהודה
גולינקין, לאה
גוּסיקאָף, בנימין
גוּראַלניק, יוסף
גורין, פאולו
גייפמאַן, אברהם
גילבערט, וואָלף
גילדין, יחיאל
גילראָד, לאָויס
גימפעל, בראָניסלאַב
גינגאָלד, שרה
גינזבוּרג, שאול
גינטר, פליקס
גינטר-שפרכך, שמעיה
גיסער, שלמה
גלאַדסטאָן, איסאַק
גלאַזער, אסתר
גלאַזער, משה
גלאַטשטײן, ישׂראל
גלאַנץ, לײבּ
גלַס, מֵאִיר
גלימער, נאָרבערט
גליק, אַלמאַ
גליק, הירש
גליקמאן, רעניא
גליקסמאַן, לאַוּראַ
גליקשטיין, יצחק
גלעזער, חנן
גלעזער, ריקלע
גן, משה
גנעסין, מיכאַַיל
געגנאַ, דזשייקאָבּ
געגנער, דוד
געלבאַרט, מיכל
גענדעלמאַן, אַדאָלף
געראָוויטש, אליעזר מרדכי
גערמאַן, לוסי
גערראָ, הענרי
גאַרבּער, הערש
גראָבער, חיהלע
גראָדין, דזערי
גראַנאָווסקי, ראובן
גראָסבּערג, חנה
גראָסמאַן, אוּירווינג
גראָסמאַן, סאַשאַ
גרדנר, שמואל
גרוּפּ-סטאָיאַן, נושא
גריוּנברג, לוּיס
גרייסדורף, ברוך
גרינבלאַט, יוסעלע
גרינבלאַט, עליזה
גרינברג, תודרוס
גרינפעלד, ראָזאַ
גרינשפּוֹן ,פּוּאָה
גרנטוב, צבי
גרעי, ג'וני
גרעי, מאַדלען
גרף, דזשערי
גרף, ליאון
גרץ, אירווינג
גרציאני, יצחק
גשורי, מאיר שמעון
דאָברוּשין, יחזקאל
דאַווידאָוויטש, אברהם צבי
דאַווידסאָן, וואָלטער
דאַלעצקי, שמחה
דאַן, שׂאָרינאַ
דאָקטאָר, רובין
דברת, נתניה
דוּבּאָוו, אברהם
דוּבנאָוו, שמעון
דוּבּראָוו, שמואל
דוברובן, איזאיי
דוד, שמואל
דויטש, מוריס
דוליצקאַ, הילדאַ
דוּליצקאַיאַ, ליאַ
דוּנאַיעווסקי, יצחק
דוּקאָר, אַנאַטאָלי
דורה, פרדי
דזשאַק, אַבֿרהם
דזשאַק, יליא
דזשוּליוּס, אָסקער
דזשייקאָבּ, דוד
דזשייקאָבּס, בעטי
דזשייקאָבּס, דזשייקאָבּ
דזשייקאָבּסאָן, אוּירווינג
דזשייקאָבּסאָן, היימי
דזשייקאָבּסאָן, הענריעטאַ
דייטש, יצחק
דיימונד, ארלה
דיימונד, דוד
דימונט, יעקב
דיסקאָנט, פֿאַול
דיק, וולאַדימיר
דלין, יהושע
דנטו, לואי
דענער ,שאַרל
דעסאַוּ, פּאַוּל 
דרוּקער, סאָניע
דריז, שיקע
האַלפּערין, יעקב
האַלקין, שמואל
האַמבוּרג, גריראָרי
האַמערמאַן, הערמאַן
האַמערמאַן, מיכאַל
האַס, יעקב
האָפמאַן, עני
האָפמאַן, שלמה
האָפשטיין, ראַפאַאֶל
האָראָוויץ, אהרן
האָראָוויץ, נאָרבּערט
האַריס, אַלבערט
האַריס, הערבּערט
הוּברמן, ברוניסלאַב
הוהנמסר, יעקב
הולנד, דז'ק
הולנד, ז'וסי
היידען, גיזי
היילמן, יצחק
היימאַן, יצחק
היליאַרד, דזשעק
היצקאָפּ, דוד
הירשבײן, פּרץ
הירשפעלד, זלמן לייב
הלוי, ז'אק פרומנטל
הנדל, נחמה
העלמאן, זיידל שמואל-יהודה
העלערמאַן, פרעד
העלפֿמאַן, מאַקס
הערשמאַן, מרדכי
הערשקאָוויטש, בעלאַ
וואַגאַ, קלאַראַ
וואַגנער ,דזשאָרזש
וואָל, הערמאַן
וואַלדמאַן, לײבעלע
וואַלדמאַַן-עליאַד, לעאָָניע
וואַלטער, נחוּם
וואָלטערס, איזאָבּעל
וואָלאַק, אליזאַבעת
וואַליס, עדי
וואָלפסאָן, אפרים-לייב
וואָלפסאָן, אַרטוּר
װאָלפֿשטהאַל, חנה
וואַסילקאָווסקי, יעקב ליבּ
וואַסערמאַן, שניאור
וואָראָנאָווסקי, בּאָריס
וואָרמאןַ, הנרי
וואַרס, הענריק
וואַרשאווסקי, מאָרק
וובר, דוד
וובר, מרק
וויגאָדאַ, שמועל
וויטלער, בּן ציון
ווייט, מרטין
ווייטץ, קלמען
וויינבערג ,יעקב
וויינבערג, מאָריץ
וויינבערג, משה
וויינבּערג, סאלטשע
וויינבערג, שמואל
וויינטרוֹיבּ, הירש
וויינער, לאַזאַר
וויינער, לעאָן
וויַינערמאַן, כאָנע
וויינפּער, זישע
ווייס, אלכס
ווייס, סעם
ווייסגל, היוגו
ווייסגל, יוסף
ווייסמאַן, בּעסי
ווייסמאַן, דָאראַ
ווייסמאַן, הערש
ווייסער, יהושע שמועל
ווילנער, מאַקס
ווילקאָמירסקי, נחום
ווינאַווער, חעמיה
ווינאָגראַדאָוו, יאָסף
ווינטשעווסקי, מאָריס
וויניאר, נחמה
וויערניק, אַדאַם
וולאַדאָבסקי, בערנאַרד
וולפה, שטפן
וועלטמאַן, בּאָריס
וועלישאַנסקי, ישראַל
טעלעשעווסקי, משה יעקב
וועסבי, איוואָ
וועפריק,  אַלעקסאַנדער
וועקסלער, מישאַ
וועראַוּ, אַרטוּר מאַרצעל
וועשלער, מלווין וואלטער
וידר, יהושע
וייל, קורט
וינוקור, אנה
וינטרניץ, חנן
ויסמן, פרידר פטר
ולדטויפל, אמיל
ורדיגר, דוד
ורונקוב, סוניה
ורנר, אריק
זאַגראַניטשני, זינוווי
זאַוואָדניק, מאַקס
זאַיעץ, משה יהושע
זאַלקינד, מאַקס
זאַלודקאוָוסקי, יצחק
זאַלודקאוָוסקי, נח
זאַליס, הערמאַן
זאַלצמאַן, אסתר
זאַנגער, יעקב
זאַסלאַבסקי, ניסים
זאַסלאַווסקי, אליעזר
זאַץ, לודװיג
זאַק, אברהם
זוּגער, בנימין
זולצר, סלומון
זונזער, אליקום
זוּסקין, בּנימין
זיבעל, פרידאַ
זיגלער, מאָריץ
זיגעל, בנימין
זיגר, יוסף
זיידמאַן, בעני
זיידעל, טאָשאַַ
זייסל, וויליאַם
זילבּערבּוש, סעם
זילבּערט, יעקב
זילבערט, ראָזאַ
זילבערטאַ, רעאַ
זילבערטס, זאַװעל
זילבּערמאַן, בּענעדיקט
זילבּערמאַן, שאול
זילבערמינץ, שלמה
זילברמן, משה צבי
זימעלמאן, שמואל
זינגער, אַבֿרהם
זינגער, לאָו
זינגער, פישל
זקס, אריה
זשאַרקאָווסקי, ייווגעני
זשיטאָמירסקי, אַלעקסאַנדער
חאַרלאָף, בּאָריס
חגי, בערעלע
חומסקה, רגינה
חוצינוף, שמואל
חיות, יואל
חייט, אהרן
חייטין, חנה
חיימס, אריה שמואל
חנקין, וויקטאָָר
חפֿץ, װלאַדימיר
חפֿץ, יאַשאַ
חראָמשענקאָ, שלאָמאָ
טאַבּאַטשניקאָב, מאָדעסט
טאובה, מיכאל
טאובה, שמואל ברוך
טאָמאַשעװסקי, ברוך
טאַנצמאַן, יאָזעף
טאַקר, סאַפֿי
טאַקר, ריצַ'רד
טאראנופולסקי, ולדיסלב
טהאַל, סידי
טהור, מאַטיאַס
טױבער, חיים
טוך, ארנסט
טופר, אינו
טורדאי, זיגמונד
טייף, משה
טײַטעלבאום, אליהו
טיסמאַן, סאָל
טנסמן, אלכסנדר
טענאָווסקי ,סייַמאָן
טעפעל, רודי
טערלעטסקי, װלאַדימיר
טרבינוביץ, יוסף
טרילינג, יליא
טרסקי, אלכסאנדר
טשערניאָװסקי, יאָסף
טשערניאווסקי, לאַראַ
טשערנעצקי, סעמען
יאַבלאַקאָף, דזשעק
יאַבלאַקאָף, הערמאַן
יאָוועליר, קלמן
יאַזוויטש, געאָרגי 
יאַלדאַטי, לין
יאָלסאָן, על
יאַמפּאָלסקי, לײב
יאַנאָװסקי, מאַקס
יאַנאַסאָוויטש, יצחק
יאַנג, וויקטאָָר
יאַניטש, נחמה
יאַסין, אברהם
יאַסינאָװסקי, פּינחס
יאַקוּבאָוויטש, משה
יבנה, זלמן
יוּדיצקי, אברהם
יוּנין, וואָלף
יעלען, יעקב זעליג
יעקובסון, יוהנס
יפה, יוסף
ירדני, מרדכי
כאַזאַק, טוּיביע
כאַריק, איזי
כײַאַטאָװסקי, בעניאָמען
כּהן, יהודה לייב
כּהן, לאָויס
כּיפה, סאניּ
כּרמון, ישראל
לאָוּ, פרעדעריק
לאַוּדאַן, סטענלי
לאָוויץ, דזשעני
לאַווענדאַ, פנחס
לאַופער, ראָבין
לאָוּרענס, דזשעק
לאַמקאָף, פּאָול
לאַנדאַו, באָריס
לאַנדאַו, בינה
לאַנדאַו, זיגפריד
לאַנדוי, זישע
לאָנדנער, ראָזיטאַ
לאַסקאָווסקי, פיליפּ
לאַקס, ליליען
לברי, מרק
להעמאַן, שמואל
לוּבין, האַרי
לוּבין, עני
לוּבּינסקי, הרמאַן
לובריצקי, דעיוו
לובריצקי, פעני
לוואָוו, פסח
לוי, מוריס
לוי, פרנק עזרא
לוין, הירש
לוּמעט, בּרוּך
לוסטיג, איתן
לוקה, ג'טה
לוּריאַ, הוּאַן
לורנד, מרצ'ל
ליאָוו, לעאָ
ליאון, דזשעק
ליבגאָלד, לעאָן
ליבערמאַן, סעם
ליוּבּאַן, יצחק
ליובימוב, שאול
ליוויאנו, דורעל
ליוש, ליפא
ליזאַרון, סוניה
ליטווין, א.
ליטמאַן, פעפי
לײב, מאַני
לייזעראָוויטש, יעקב
לייכנר, פרדריק
ליכט, דוד
ליכטענשטיין, אברהם יעקב
ליכטענשטיין, אוטיליה
ליכטערמאַן, יעקב
ליליען, איזידאָר
לילית, אָליאַ
לינד, דוד
לינד, יהושע
לינעצקי, יצחק יואל
ליפסקר, אלי
ליפּצין, סעם
ליפשיץ, נחמה
ליפּשיץ, ראובן
לישנער, לעאָן
לעבעדאָװ, אהרן
לעדערמאַן, דוד
לעװ, געניע
לעוויט, בנימין זרח
לעוויט, דזשעק
לעוויט, מאַרטי
לעווין, דוד
לעווין, לוּ
לעווין, לוּסי
לעווין, לייבוּ
לעווענדאָווסקי, לאָויס
לעווענדאָווסקי, מאנפרעד
לעווענווירט, סעם
לעווענשטיין, יואל דוד
לענגיהל, הילדאַ
לענגספעלדער, האַנס יאַן
לעפֿקאָװיטש, הענרי
לעפקאוויץ, יעקב
לערנער, דוד
לערעםקאָ, אַדעלאַ
לערער, לײבוש
לערער, שפרה
לעש, איזידאָר
לרר, יהושע
לרר, שמואל
מאָגולסקאָ, בּעסי
מאָגולסקאָ, זעליג
מאַגיד, יעקב
מאַטוּסעוויטש, גריראָרי
מאַטיאַשׁ, מאַטיאַשׂ
מאַטלאָווסקי, שמואל
מאַכטענבערג, מאיר
מאַלאַװסקי, אברהם
מאַלאַװסקי, גאָלעלע
מאַלאַװסקי, גיטל
מאַלאַװסקי, מאָרטאָן
מאַלאַװסקי, שמוּאל
 
מאַן, אַדאָלף
מאַן, דוד
מאַנאַ־זוקאַ
מאַנגער, איציק
מאנדל, שלומה
מאַנדעלקערן, בערנאַרד
מאָסקאָוויטש, אברהם
מאָסקאָוויטש, בנימין
מאָסקאָוויטש, יוסף
מאַקאַַראָוו, אברהם
מאָראָוּ, באַדי
מאָרגענשטערן, יוסף
מאָרעצקאַ, יהודית
מאַרעק, פּ.
מאַרקאָוויטש, קאַראָל
מאָשקאָוויטש, אסתר
מגיד, מיכאל
מדניק, נתן
מוזיקער, סעם
מוּלערמאַן, װאַדים
מוצן, אוטו
מומבך, ישראל אליעזר
מוסקוביץ', מרטין
מיו, דריוס
מיטמאַן, לעאָפאָלד
מיכאַלאַוויטש, מיכאַל
מיכאַלעסקאָ, מיכאַל
מיכאַעל, סוּזי
מײַזעל, בעלא
מייזעל, היימאַן
מײזעלס, אידה רות
מייזעלס, ישעיהו
מײזעלס, שאול
מײעראָװיץ, דוד
מיכאלס, שלמה
מיכלסון, אברהם
מילאָפסקי, בערנאַרד
מילז, משה
מינדלין, אברהם
מירון, יששכר
מלמוד, הרמן
מילנער, משה
מילר, יהודה ליב
מינץ, טעלמאַ
מינקאווסקי, אברהם
מינקאָװסקי, פּינחס
מירסקי, מאָזעס
מנדלבוים, יעקב יוסף
מנדלסון, פליקס רוברט
מנדלסון, פרד
מעדאָוו, דייוויד
מעדאָוו, סעם
מעדאָוו, ראַיסאַ
מעדוועדיעף, יעקב
מעלצער, אַדאָלף
מעלצער, אַננאַ
מעלצער, איזידאָר
מענוּחין, יהודי
מענטשין, שׂאַי
מעסינג, ראָמאַן
מעסקאָ, אַדאַם
מעריל, ראָבערט
מרוקו, ישראל אליהו
נאַדיר, משה
נאַדעל, אברהם
נאַדעל, אַרנאָ
נאַדעל, רוברט
נאָומבּערג, שמואל
נאָװאַקאָװסקי, דוד
נאָווינסקי, וויליאַם
נאָוויקאָוו, מאָריס
נאָזשיק, יצחק
נאַטאַנסאָן, דזשוּליוּס
נאַכבוש, נח
נגריאנו, מינאלי
נחמה, אסטרונגו
נידערלאַנד, פאָל
נײַדוס, לײב
ניימאַן, משה
ניימאַן, קאַרל
ניימאַן, ריצַ'רד דזשייקאָבּ
נייפעלד, ערנאָ
ניסנעװיטש, איזידאָר
ניסנעװיטש, דוד
ניסענזאָן, אהרון
נעווינס, מאָרטי
נעווינס, על
נעף, אײב
נעראָסלאַווסקאַ, נאַדיאַ
נרדי, נחום
נתנסון, משה
נַתַן, מישע
סאַוויט, מאַרווין
סאַוּער, בּערנאַרד
סאַכס, עוועלין
סאָלאָווינטשיק, האַרי
סאָלאָמאָן, סימאָר
סאָלאָמאָן, רבקה
סאַלקאָוו, אברהם
סאַמינסקי ,לאַזאַר
סאַנדלער, יעקב קאָפּעל
סאַנדלער, פּרץ
סאַנדער, ווערנער
סאַנדערס, שלמה
סאַפּאָזניק, זינדעל
סאַץ, יליא
סאָקאָלסקאַיאַ, מיראַ
סאַקציער, מאָטל
סאָרקיס, משה'לע
סולה, דוד אהרן די
סוויט, גרשון
סטאַוּבּ, פערדינאַנד
סטאָוּן, לאָו
סטאָל, דזשאָרדי
סטאָלּיאַר, יעקב
סטאָראָסוּם, חיים
סטוּטשקאָוו, נחום
סטוירנער, סעמיועל
סטוּפעל, מאיר
סטוצ'בסקי, יהויכין
סטוצ'בסקי, ישרואל
סטמבלר, בנדיקט
סטמבלר, הלן
סטראנסקי, אוטו
סטראָק, אָסקאַר
סיגטי, יוזף
סיגמאַן, קַרל
סילווער, אַבנער
סילווערס, לואיס
סימאָנאָף, פרענציס
סימקינס, דזשעק
סיעראָצקי, הערמאַן
סיראָטאַ, גערשאָן יצחאָק
סיראָטאַ, העלענאַ
סירוטה, ברי
סלאַווענסקי, פּאַוועל
סליעפּ, אַבֿרהם
סלואן, מימי
סמולובר, ריימונד
סעגאַל, ראָבּערט
סעגאַלאָוויטש, זוּסמאַן
סעמיאַטין, ליאָנעל
סענדערײ, שמועל
סערדזשי, אַרטוּראָ
סערעבּראָוו, מוּני
סערקין, נאָרמאַן
ספּיאַלעק, האַנס
ספיבק, ניסן
ספּיוואַק, אפרים
ספּיראָ, ראָבּערט
סקאָמאָראָווסקי, יעקב
סקוּלניק, מנשה
סעק, אֶל
עגער, מילטון
עדעלשטאַט, דוד
עהרליך, דעווי
עהרליך, יום-טוב
עהרליך, מאַרקוּס
עהרענקראַנץ, וואַלף בנימין
עלבּוים, משה
עלמאַן, זיגּי
עלמאַן, מישאַ
עלשטײַן, אײב
ענגלענדער, סמואל
ענגעל, יואל
ענטין, נאַטהאַניעל ארטוּר
עפּעלבאַום, מישאַ
עפּשטײן, איזידאָר
עפּשטײן, וויליאַם
עפּשטײן, דזשוּליוּס
עפּשטײן, מאַקס
ערווין, ראלף
פאַל, ריכראַד
פאָלמאַן, לאָלאַ
פאָסטעל, שמחה
פאָרבער, נאָט
פאַרפעל, גרישאַ
פאָרשטאַט, מילטאָן
פוגל, יצחק
פוֹיֶירמן, עמנואל
פוּלד, לעאָ
פוּקס, אַלאַדאַר
פוּקס, ישראל
פוּקס, לעאָ
פוּקס,יעקב
פוּרמנאַסקי, מאַקס
פיביך, שרה
פייג, פּערעלע
פייגענבּאַוּם, דזשוּליוּס
פייגנבלום, פנחס חיים
פיידמאַן, סערכיאָ