А Б В

A B C

א ב ג
אַאוּאֶר, לאופולד
אבילאה, אפרים
אבאט, פאטסי
אברהמסון, אריה
אַדאַמס, דשאָי
אַדלער, ברוּס
אַדלער, דזשוּליוּס
אַדלער, היימאַן
אדלר, אברהם
אדלר, הוגו חיים
אדלר, רפי
אוטיוסוב, לאוניד
אױשער, משה
אױשער, פֿרײדעלע
אונגר, בנימין
אופנבך, יצחק
אוֹשרוֹביץ, משה
אחרון, איזידאָר
אחרון, יוסף
אטינגר, מקס
אידלסון, אברהם
אידלסון, אברהם צבי
איידעלםאָן, יוסף
אייזלר, הנס
אייזנשטאַט, דוד
איינהאָרן, ליזאַ
אימבר, נפתלי הרץ
אינגער, ריצ'אַרד
אלגזי, ליאון
אַלטמאַַן, האַרי
אַלטמאַַן, חיים
אַלטער, ישׂראל
אַלטשוּלער, אהרון
אֶליזאָן, עלאַ
אַלמאַן, שמואל
אַלמי, א.
אַלעקסאַנדראָוו, אהרון
אַלעקסאַנדראָװיטש, מישאַ
אָלף, מאַרק
אלפרין, יעקב
אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
אמברוז, ברט
אנדראני ,ג'ורג'
אַנסקי, ש.
אָסאָוויצקי, סימאָן
אָסאָפסקי, ראוּבען
אַסטאָן, אַדאַם
אָסטראָף, אָסקאַר
אָסער, גלען
אָפענהיים, מנשה
אפרת, גרשון
אָקון, זאַלמען
אָקון, מילטאָן
אקרמן, שבטאי
אָקנער ,דזשאָרזש
אָקסענהאָרן, זוּסמאַן
ארבליך, משה לייב
אַרנשטײַן, אַירא
אשכּנזי, דוד
אַש, משה
אשל, יצחק
באָגשעסטער, זאב
באַדין, מאַקס
באָרין, יוסף
באַרקין, יעקבֿ
באָוושאָווער, דאָראַ
בּאָיאַרסקאַ, ריװע
באַלאַבאַן, עמנואל
בּאַלזאַם, אַרתוּר
באָנוס, בען
באנטשוק, יאשא
באַסּ, וואָרנער
בּאַסין, משה
באַסּע, אלי
באַסּער, יוסף
באָק, דזערי
בּאַראָן, אהרן לייב
באַראַש, מאָריס
באַרדיטשעװער, זעליק
באַרט, יאַן
באַרי, איזידאָר
בּאַרי, מערנאַ
באַרי, קלער
בארנשטיין, הירש לייב
בּאַרסקי, ישראל
באַרקין, לעאָ
באָרענשטײן, הענעך
באָרענשטײן, פּינחס
בוגאַטש, שמואל
בודקין, צילע
בוטושנסקי, מריו
בוּלמאַן, מאַקס
בונדרנקו, פיוטר
בונימה, יוסף
בּוּנין, זוּסמאַן
בורגין, יחיאל
בורשטין, מינאַ
בורשטין, משה
בורשטײַן, פּסחקע
בזיאן, משה
ביאַלאָסטאָצקי, זיגמוּנט
בייגעלמאַן, דוד
בּיימעל, יעקב
ביינהורן, שלמה
בינדער, אַברהם וואָלף
בינדר, יונה
ביק, משה
ביקל, תיאודור
בּירנּבוים, אברהם בּער
בּירנּבוים, דוד
בּירנבוים, עדוארד
בּירנאָוו, לייבּ
בישופסורדר, בועז
בלאָך ,טשאַרלז
בלאָך ,מאַקס
בלאָך ,ערנסט
בלאַנק, לעאָן
בלה, דאיוס
בלומברג, יוסף
בלומנדל, הנס
בּלוּמענזאָן, לעאָן
בּלוּמענטאַל, לאָויס
בלוּמענטאַל, ניסן
בלומענפעלד, דיאַנאַ
בלי, ויקטור
בּליטענטאַל, דן
בלינדמן, חיים ירוחם
בלינסון, שמעון
בלנטר, מטוויי
בּלעכאַראָוויטש, שאול
בלעק, סטענלי
בּעזוּנער, פּירל
בעיקער, בעל
בעל, בני
בעלאַרסקי, סידאָר
בעלזער, ידל
בעניע, מאַשאַ
בּעסמערטני, אַרקאַדי
בעקערמאַן, האַרי
בעקערמאַן, שלױמקע
בער, בני
בערגגרין, היינריך
בּערלאַנד, זיגמוּנד
בערלין, אירװינג
בערלין, אַנטאָן
בערלינסקי, שלום
בערמאַן, איזאַדאָר
בערן, מינאַ
בּערנאַרדי, הערש
בערנשטײן, אַבֿרהם משה
בערעזאָווסקי, לעוו
בערעזאָװסקי, שאול
בקון, ישראל
בקון, שלמה ראובן
בקר, ישראל
בּראַסלאַוו, סאַפֿי
בראָדערזאָן, משה
בראון, אריה
בראַנדװײַן, נפֿתּלי
בראַסלאַווסקי, שלמה
ברױדי, יוסף
בּרוּמער, פיליפּ
בּרוּן, אברהם
ברונאָף, פּלאַטאָן
ברושטיין, לאונרדא
ברטיני, גארי
ברי, עמיל
בּראַיט, סידני
בריה, ריקל
בּרין, מאַקס
בּרינג, לוּ
בריסקין, אליאס
ברנדמן, ישראל
ברנרד, יעקב
גאָבעץ, מיכעל
גאָבעץ, נתן
גאָדיק, וולאַדיסלאַוו
גאַזאָווסקי, מאַרקוּס
גאָטליבּ, יעקב
גאַלאַזאַן, טשאַרלז
גאָלאַנד, יוסף
גאָלאַנין, לעאָ
גאָלד, ארטוּר
גאָלד, הענריק
גאָלד, לעאָן
גאָלד, קלאַראַ
גולדברגר, הענעך
גאָלדין, משה
גאָלדמאַן, מאָריס
גאָלדענבּורג, סעמיועל
גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
גאָלדשטיין, גוסטאַוו
גאָלדשטיין, דזשעני
גאָלדשטיין, יאָזעף
גאָלדשטיין, יעקב
גאָלדשטיין, מאָריס
גאָלובּ, סאָלאָמאָן
גאַלינאַ, גיטאַ
גאָלשמאַן, װלאַדימיר
גאַנשאָף, משה
גאַסטווירט, הענרי
גאַפני, מיקלאָש
גאָראָדנער, אהרן
גאָראָדעצער, מאיר
גאָראָװעץ, עמיל
גאָרבי, שׂרה
גאָרדאָן, מאַרינאַ
גאָרדאָן, מיכל
גאָרדאָן, עדיט
גאָרניש, דזשין
גוברמן, מקס
גודווין, פול
גודיק, גיורא
גוזיק, אַניע
גוזיקאָװ, יחיאל מיכל
גוטמאַן, יוליוס
גוטמאַן, סאַלטשע
גוּטענטאַג, בערטאַ
גוּטענטאַג, קַרל
גולדפרב, ישראל
גולדפרב, שמואל אליעזר
גולינקין, לאה
גורין, פאולו
גילבערט, וואָלף
גילדין, יחיאל
גילראָד, לאָויס
גימפעל, בראָניסלאַב
גינגאָלד, שרה
גינזבוּרג, שאול
גיסער, שלמה
גלאַדסטאָן, איסאַק
גלאַזער, אסתר
גלאַטשטײן, ישׂראל
גלאַנץ, לײבּ
גלַס, מֵאִיר
גלימער, נאָרבערט
גליק, אַלמאַ
גליק, הירש
גליקסמאַן, לאַוּראַ
גליקשטיין, יצחק
גלעזער, חנן
גנעסין, מיכאַַיל
געגנאַ, דזשייקאָבּ
געגנער, דוד
געלבאַרט, מיכל
גענדעלמאַן, אַדאָלף
געראָוויטש, אליעזר מרדכי
גערמאַן, לוסי
גערראָ, הענרי
גאַרבּער, הערש
גראָבער, חיהלע
גראָסבּערג, חנה
גראָסמאַן, אוּירווינג
גרדנר, שמואל
גרוּפּ-סטאָיאַן, נושא
גריוּנברג, לוּיס
גרינבלאַט, יוסעלע
גרינבלאַט, עליזה
גרינברג, תודרוס
גרינפעלד, ראָזאַ
גרינשפּוֹן ,פּוּאָה
גרנטוב, צבי
גרעי, ג'וני
גרעי, מאַדלען
גרף, דזשערי
גרף, ליאון
גרץ, אירווינג
גרציאני, יצחק
גשורי, מאיר שמעון
דאָברוּשין, יחזקאל
דאַווידאָוויטש, אברהם צבי
דאַלעצקי, שמחה
דאָקטאָר, רובין
דברת, נתניה
דוּבנאָוו, שמעון
דוּבּראָוו, שמואל
דוברובן, איזאיי
דוד, שמואל
דויטש, מוריס
דוּליצקאַיאַ, ליאַ
דוּנאַיעווסקי, יצחק
דורה, פרדי
דזשאַק, אַבֿרהם
דזשאַק, יליא
דזשוּליוּס, אָסקער
דזשייקאָבּס, בעטי
דזשייקאָבּס, דזשייקאָבּ
דזשייקאָבּסאָן, אוּירווינג
דזשייקאָבּסאָן, היימי
דזשייקאָבּסאָן, הענריעטאַ
דייטש, יצחק
דיימונד, ארלה
דימונט, יעקב
דיסקאָנט, פֿאַול
דיק, וולאַדימיר
דלין, יהושע
דענער ,שאַרל
דעסאַוּ, פּאַוּל 
דרוּקער, סאָניע
דריז, שיקע
האַלפּערין, יעקב
האַלקין, שמואל
האַמבוּרג, גריראָרי
האַס, יעקב
האָפמאַן, עני
האָפמאַן, שלמה
האָראָוויץ, אהרן
האַרריס, אַלבערט
הוּברמן, ברוניסלאַב
הולנד, דז'ק
הולנד, ז'וסי
היידען, גיזי
היליאַרד, דזשעק
היצקאָפּ, דוד
הירשפעלד, זלמן לייב
הלוי, ז'אק פרומנטל
הנדל, נחמה
העלמאן, זיידל שמואל-יהודה
העלערמאַן, פרעד
העלפֿמאַן, מאַקס
הערשמאַן, מרדכי
הערשקאָוויטש, בעלאַ
וואַגאַ, קלאַראַ
וואָל, הערמאַן
וואַלדמאַן, לײבעלע
וואַלדמאַַן-עליאַד, לעאָָניע
וואַליס, עדי
וואָלפסאָן, אפרים-לייב
װאָלפֿשטהאַל, חנה
וואַסילקאָווסקי, יעקב ליבּ
וואָראָנאָווסקי, בּאָריס
וואַרס, הענריק
וואַרשאווסקי, מאָרק
וובר, דוד
וובר, מרק
וויגאָדאַ, שמועל
וויטלער, בּן ציון
ווייט, מרטין
ווייטץ, קלמען
וויינבערג ,יעקב
וויינבערג, מאָריץ
וויינבערג, משה
וויינבּערג, סאלטשע
וויינבערג, שמואל
וויינער, לאַזאַר
וויינער, לעאָן
ווייס, אלכס
ווייס, סעם
ווייסגל, היוגו
ווייסגל, יוסף
ווייסמאַן, בּעסי
ווייסמאַן, דָאראַ
ווייסער, יהושע שמועל
ווילנער, מאַקס
ווילקאָמירסקי, נחום
ווינאַווער, חעמיה
ווינאָגראַדאָוו, יאָסף
ווינטשעווסקי, מאָריס
וויניאר, נחמה
וויערניק, אַדאַם
וולאַדאָבסקי, בערנאַרד
וולפה, שטפן
וועלטמאַן, בּאָריס
וועלישאַנסקי, ישראַל
טעלעשעווסקי, משה יעקב
וועסבי, איוואָ
וועפריק,  אַלעקסאַנדער
וועקסלער, מישאַ
וועראַוּ, אַרטוּר מאַרצעל
וועשלער, מלווין וואלטער
וידר, יהושע
וייל, קורט
וינוקור, אנה
וינטרניץ, חנן
ולדטויפל, אמיל
ורנר, אריק
זאַגראַניטשני, זינוווי
זאַוואָדניק, מאַקס
זאַיעץ, משה יהושע
זאַלקינד, מאַקס
זאַלודקאוָוסקי, יצחק
זאַלודקאוָוסקי, נח
זאַליס, הערמאַן
זאַלצמאַן, אסתר
זאַנגער, יעקב
זאַסלאַבסקי, ניסים
זאַסלאַווסקי, אליעזר
זאַץ, לודװיג
זולצר, סלומון
זונזער, אליקום
זוּסקין, בּנימין
זיבעל, פרידאַ
זיגלער, מאָריץ
זיגעל, בנימין
זיגר, יוסף
זיידמאַן, בעני
זיידעל, טאָשאַַ
זייסל, וויליאַם
זילבּערבּוש, סעם
זילבּערט, יעקב
זילבערט, ראָזאַ
זילבערטאַ, רעאַ
זילבערטס, זאַװעל
זילבּערמאַן, בּענעדיקט
זילבּערמאַן, שאול
זילבערמינץ, שלמה
זינגער, אַבֿרהם
זינגער, לאָו
זינגער, פישל
זקס, אריה
זשיטאָמירסקי, אַלעקסאַנדער
חאַרלאָף, בּאָריס
חגי, בערעלע
חוצינוף, שמואל
חייט, אהרן
חייטין, חנה
חיימס, אריה שמואל
חנקין, וויקטאָָר
חפֿץ, װלאַדימיר
חפֿץ, יאַשאַ
חראָמשענקאָ, שלאָמאָ
טאַבּאַטשניקאָב, מאָדעסט
טאובה, מיכאל
טאובה, שמואל ברוך
טאָמאַשעװסקי, ברוך
טאַנצמאַן, יאָזעף
טאַקר, סאַפֿי
טאַקר, ריצַ'רד
טהאַל, סידי
טהור, מאַטיאַס
טופר, אינו
טױבער, חיים
טייף, משה
טײַטעלבאום, אליהו
טיסמאַן, סאָל
טנסמן, אלכסנדר
טענאָווסקי ,סייַמאָן
טעפעל, רודי
טערלעטסקי, װלאַדימיר
טרבינוביץ, יוסף
טרילינג, יליא
טרסקי, אלכסאנדר
טשערניאָװסקי, יאָסף
טשערניאווסקי, לאַראַ
טשערנעצקי, סעמען
יאַבלאַקאָף, דזשעק
יאַבלאַקאָף, הערמאַן
יאָוועליר, קלמן
יאַזוויטש, געאָרגי 
יאַלדאַטי, לין
יאָלסאָן, על
יאַמפּאָלסקי, לײב
יאַנאָװסקי, מאַקס
יאַנג, וויקטאָָר
יאַסין, אברהם
יאַסינאָװסקי, פּינחס
יאַקוּבאָוויטש, משה
יוּדיצקי, אברהם
יוּנין, וואָלף
יעלען, יעקב זעליג
יעקובסון, יוהנס
יפה, יוסף
ירדני, מרדכי
כאַזאַק, טוּיביע
כאַריק, איזי
כײַאַטאָװסקי, בעניאָמען
כּהן, יהודה לייב
כּיפה, סאניּ
כּרמון, ישראל
לאָוּ, פרעדעריק
לאַוּדאַן, סטענלי
לאָוויץ, דזשעני
לאַווענדאַ, פנחס
לאַופער, ראָבין
לאָוּרענס, דזשעק
לאַמקאָף, פּאָול
לאַנדאַו, באָריס
לאַנדאַו, בינה
לאַנדאַו, זיגפריד
לאַנדוי, זישע
לאָנדנער, ראָזיטאַ
לאַסקאָווסקי, פיליפּ
לאַקס, ליליען
לברי, מרק
לוּבין, האַרי
לוּבין, עני
לובריצקי, דעיוו
לובריצקי, פעני
לוואָוו, פסח
לוי, מוריס
לוין, הירש
לוּמעט, בּרוּך
לוסטיג, איתן
לוקה, ג'טה
לורנד, מרצ'ל
ליאָוו, לעאָ
ליאון, דזשעק
ליבגאָלד, לעאָן
ליבערמאַן, סעם
ליוּבּאַן, יצחק
ליובימוב, שאול
ליוויאנו, דורעל
ליוש, ליפא
ליזאַרון, סוניה
ליטמאַן, פעפי
לײב, מאַני
לייזעראָוויטש, יעקב
לייכנר, פרדריק
ליכט, דוד
ליכטענשטיין, אברהם יעקב
ליכטענשטיין, אוטיליה
ליליען, איזידאָר
לילית, אָליאַ
לינד, דוד
לינד, יהושע
ליפּצין, סעם
ליפשיץ, נחמה
ליפּשיץ, ראובן
לישנער, לעאָן
לעבעדאָװ, אהרן
לעװ, געניע
לעוויט, דזשעק
לעוויט, מאַרטי
לעווין, דוד
לעווין, לוּ
לעווין, לוּסי
לעווין, לייבוּ
לעווענדאָווסקי, לאָויס
לעווענדאָווסקי, מאנפרעד
לעווענווירט, סעם
לעווענשטיין, יואל דוד
לענגספעלדער, האַנס יאַן
לעפֿקאָװיטש, הענרי
לערנער, דוד
לערעםקאָ, אַדעלאַ
לערער, לײבוש
לערער, שפרה
לעש, איזידאָר
מאָגולסקאָ, בּעסי
מאָגולסקאָ, זעליג
מאַגיד, יעקב
מאַטוּסעוויטש, גריראָרי
מאַטיאַשׁ, מאַטיאַשׂ
מאַכטענבערג, מאיר
מאַלאַװסקי, אברהם
מאַלאַװסקי, גאָלעלע
מאַלאַװסקי, גיטל
מאַלאַװסקי, מאָרטאָן
מאַלאַװסקי, שמוּאל
מאַן, דוד
מאַנאַ־זוקאַ
מאַנגער, איציק
מאנדל, שלומה
מאַנדעלקערן, בערנאַרד
מאָסקאָוויטש, אברהם
מאָסקאָוויטש, בנימין
מאָסקאָוויטש, יוסף
מאַקאַַראָוו, אברהם
מאָראָוּ, באַדי
מאַרעק, פּ.
מאַרקאָוויטש, קאַראָל
מדניק, נתן
מוזיקער, סעם
מוצן, אוטו
מומבך, ישראל אליעזר
מוסקוביץ', מרטין
מיו, דריוס
מיכאַלאַוויטש, מיכאַל
מיכאַלעסקאָ, מיכאַל
מיכאַעל, סוּזי
מײַזעל, בעלא
מײזעלס, אידה רות
מייזעלס, ישעיהו
מײזעלס, שאול
מײעראָװיץ, דוד
מילאָפסקי, בערנאַרד
מילז, משה
מירון, יששכר
מלמוד, הרמן
מילנער, משה
מילר, יהודה ליב
מינץ, טעלמאַ
מינקאווסקי, אברהם
מינקאָװסקי, פּינחס
מירסקי, מאָזעס
מנדלסון, פליקס רוברט
מנדלסון, פרד
מעדאָוו, דייוויד
מעדאָוו, סעם
מעדאָוו, ראַיסאַ
מעדוועדיעף, יעקב
מעלצער, אַדאָלף
מעלצער, אַננאַ
מעלצער, איזידאָר
מענוּחין, יהודי
מענטשין, שׂאַי
מעסינג, ראָמאַן
מעסקאָ, אַדאַם
מעריל, ראָבערט
מרוקו, ישראל אליהו
נאַדיר, משה
נאַדעל, אברהם
נאַדעל, אַרנאָ
נאַדעל, רוברט
נאָומבּערג, שמואל
נאָװאַקאָװסקי, דוד
נאָווינסקי, וויליאַם
נאָוויקאָוו, מאָריס
נאָזשיק, יצחק
נאַטאַנסאָן, דזשוּליוּס
נאַכבוש, נח
נחמה, אסטרונגו
ניימאַן, משה
ניימאַן, קאַרל
ניימאַן, ריצַ'רד דזשייקאָבּ
ניסנעװיטש, דוד
נעווינס, מאָרטי
נעווינס, על
נעף, אײב
נעראָסלאַווסקאַ, נאַדיאַ
נתנסון, משה
נַתַן, מישע
סאַוויט, מאַרווין
סאָלאָווינטשיק, האַרי
סאָלאָמאָן, סימאָר
סאַמינסקי ,לאַזאַר
סאַנדלער, יעקב קאָפּעל
סאַנדלער, פּרץ
סאַנדער, ווערנער
סאַנדערס, שלמה
סאַפּאָזניק, זינדעל
סאַץ, יליא
סאָרקיס, משה'לע
סולה, דוד אהרן די
סוויט, גרשון
סטאַוּבּ, פערדינאַנד
סטאָוּן, לאָו
סטאָלּיאַר, יעקב
סטאָראָסוּם, חיים
סטוּטשקאָוו, נחום
סטוירנער, סעמיועל
סטוּפעל, מאיר
סטוצ'בסקי, יהויכין
סטוצ'בסקי, ישרואל
סטמבלר, בנדיקט
סטמבלר, הלן
סטראנסקי, אוטו
סטראָק, אָסקאַר
סיגטי, יוזף
סיגמאַן, קַרל
סילווער, אַבנער
סילווערס, לואיס
סימאָנאָף, פרענציס
סיעראָצקי, הערמאַן
סיראָטאַ, גערשאָן יצחאָק
סירוטה, ברי
סליעפּ, אַבֿרהם
סלואן, מימי
סמולובר, ריימונד
סעגאַל, ראָבּערט
סעגאַלאָוויטש, זוּסמאַן
סעמיאַטין, ליאָנעל
סענדערײ, שמועל
סערדזשי, אַרטוּראָ
סערעבּראָוו, מוּני
סערקין, נאָרמאַן
ספיבק, ניסן
סקאָמאָראָווסקי, יעקב
סקוּלניק, מנשה
עגער, מילטון
עדעלשטאַט, דוד
עהרליך, יום-טוב
עהרליך, מאַרקוּס
עהרענקראַנץ, וואַלף בנימין
עלבּוים, משה
עלמאַן, זיגּי
עלמאַן, מישאַ
עלשטײַן, אײב
ענגלענדער, סמואל
ענגעל, יואל
ענטין, נאַטהאַניעל ארטוּר
עפּעלבאַום, מישאַ
עפּשטײן, איזידאָר
עפּשטײן, וויליאַם
עפּשטײן, דזשוּליוּס
עפּשטײן, מאַקס
ערווין, ראלף
פאַל, ריכראַד
פאָלמאַן, לאָלאַ
פאָסטעל, שמחה
פאַרפעל, גרישאַ
פאָרבער, נאָט
פוֹיֶירמן, עמנואל
פוּלד, לעאָ
פוּקס, אַלאַדאַר
פוּקס, ישראל
פוּקס, לעאָ
פוּקס,יעקב
פוּרמנאַסקי, מאַקס
פיביך, שרה
פיידמאַן, סערכיאָ
פייט, פרסי
פײַנגאָלד, ליפּאַ
פיינזינגער, יושע'קע
פײַנטוך, שלמה
פיינשטיין, הערמאַן
פייער, בערנאַרדאָ
פיכטנהולץ, מיכאיל
פילדז, אירװינג
פיליפס, סיד
פֿינקעל, פֿײַוויש
פינקעל, לוסי
פישזאָן, אברהם אַלטער
פישעלעוויטש, יצחק
פישער, עמאַנואל
פישר, שמואל
פישערמאַן, יאַשאַ
פלדמן, ניקו
פליישמאַן, הערמאַן
פליישמאַן, מאַני
פעלד, יצחק
פֿעלצמאַן, אָסקאַר
פעניגשטיין, הערמאַן
פעדער, סילוויאַ
פערשקאָ, חיים
פערשקאָ, שמואל
פערשקאָ, שׂרה
פראַנק, מאָריס
פראַנק, מאָריץ
פראנקעל, יאָסף
פרוּג, שמעון שמואל
פריד, איזדור
פרידזעל, לואיס
פרידמאַן, בען
פרידמאַן, משה
פרידמן, דבי
פריידענבערג, זאַלמאַן
פרענקעל, יאַן
פּאָדזאַמטשע, שלום
פּאָדריאַטשיק, אליעזר
פּאָזנער, מאיר
פּאָטאָק, בערנאַרד
פּאָטאַשינסקי, חיים
פּאָלאָנסקי, אַרטוּר
פּאָלאָנסקי, נחום
פּאָלאָנסקי, שמואל
פּאָליאַנסקי, מאָטל
פּאָלעק, לאָו
פּאַנטאָפעל-נעצ'עצקאַיאַ, דעבאָראַ
פּאַניץ, פייגעלע
פּאַסטערנאַק, יוסף
פּאַסקאַל, שמעון
פּאַפּערניקאָװ, יוסף
פּאָקראַס, דאניאל
פּוגצ'וב, שניאור זלמן
פּוטערמאַן, דוד
פּולווער, לעוו
פולני, חיים
פּוסטולסקי, שלום
פּוּריה, משה
פֶּטרוּשקָה, שַבתַי
פּיאטיגורסקי, גרערור
פּיאטיגורסקי, לעוניד
פּילזער, מאַַקס
פּינטשיק, פיער
פּינטשעװסקי, משה
פּינקאַסאָוויטש, שאָלומאָ
פּינקוס, מאַקס
פּינקוס, פּאול
פּיקאָן, מאָלי
פּיקעט, פרעדעריק
פּירס, יען
פּעטערסבוּרסקי, יעזשי
פּעסקין, וולאַדימיר
פּערלאָו, יצחק
פּערלמאַן, מאַקס
פּערלמוטער, אַרנאָלד
פּראַגער, רעגינאַ
פּרטוש, עֵדֶן
פּריזאַמענט, שלמה
פּריזאַנט, חיים
פּרלמן, ג'ורג'
פּרעוועס, מילטון
צאַדיקאָווסקי, אַנאַטאָלי
צבוטרו, יעקב
צווערלינג, יעטאַ
צוקערבערג, רעגינאַ
ציגאַנערי, ירמיהו
צייטלין, לעאָ
צימבאַליםט, עפרעם
ציפּריס, חיים
צענטנער, שמעון
צעסלער, שמואל
צעריני, סעלמאַר
קאָגאַן, לעװ
קאָהען, טשאַרלי
קאָוואַטש, שאַנדאָר
קאָווענסקי, עטל
קאָוסעװיצקי, יעקב
קאָוסעװיצקי, שמחה
קאָזאַקאָוו, ראובן
קאַזאַקעװיטש, עמנואל
קאַטאַשעק, שמעון
קאטלאוויץ, מנחם מענדעל
קאָטליאַר, יוסף
קאַטנער, מאַנפרעד פריץ
קאָטשקאַ, אהרן
קאָטיליאַנסקי, חיים
קאַיזער, אליהוּ
קאלַ, בערטאַַ
קאָלאָדני, יאָסעלע
קאַליש, בערטאַ
קאַליש, לעאָן
קאַלמאַנאָוויץ', לייזער
קאַמען, דזשעק
קאָמפּאַנײעץ, זינאָװי
קאָן, הענעך
קאַנאַפאָוו, פישל
קאַנדעל, האַרי
קאַניעווסקי, מאיר
קאַנעבסקי, בּערניס
קאַסמאַן, נעלי
קאַסמאַן, עמיל
קאָפּ, לעאָ
קאַפּאָװ-קאָגען, בּן ציון
קאַפּלאַן, פּסח
קאַץ, זישע
קאַץ, חעבעל
קאַץ, מיקי
קאַץ, מרדכי
קאַץ, שלום
קאַצאָוויטש, לייזער
קאצמאן, לואיס
קאַצענעלסאָן, יצחק
קאראסינסקי, זיגמוּנד
קאַרוּס, פּאָל
קאַרין, ריטאַ
קאַרליק, ליבע
קאָרמאַן, משה
קאַרניאָל, אָלטער יחיאל
קאָרניטצער, שלמה

קאָרעת, אַרטוּר

קאש, דייב
קװאַרטין, זאַװעל
קוואַרטין, פּאָל
קוּבּאַצקי, וויקטאָר
קולבאַק, משה
קוסלה, פּאול
קוסמה, ז'וזף
קוּפּערשמיט, האַרי
קוק‎, אברהם יצחק
קורן, משה
קוּרץ, מאַרווין
קוּשניראָוו, אהרן
קיטאַי, טוביה
קיי, הרשי
קיי, לעני
קיין, הארייט
קיסעלהאָף, זינאָװײ
קיפּניס, מנחם
קיצעלמאַן, אהרון
קירשנער, עמנואל
קלוגר, ז'אק
קליין, נתן די
קליין, עמנואל
קליינמאַַן, יזאַַדאָר
קליניצקי, רבקה
קלעטער, מאַקס
קלעניצקיס, אַבעל
קלעצקי, פּאַוועל
קלצקין, רפאל
קניגסברג, יעקב
קנאַפהייס, משה
קעטעל, אַלבערט
קעלעמער, שמואל
קעניג, בעטי
קענער, הל
קעסטין, סעם
קעסלער, דוד
קערי, דוד
קפלן, שלמה
קראַנאָווסקי, איגאָ
קראָשנער, מיכאַיל
קריטשמאַר, אליהו
קרייזלר, מרצ'ל
קרייצבערג, יאַשאַ
קרליבך, שלמה
קרעין, אַלעקסאַנדער
קרעסן, מיריאַם
ראַבּינאָוויטש, האַרי
ראָגאָװ, מאיר
ראַדזיבילאָבער, מאַטוּשׂ
ראַווינאַ, אָסקאַר
ראָוונער, זיידל
ראַוך, משה
ראזומני, אפרים זלמן
ראָזינאַ, לאה
ראָזמאַרין, יעקב
ראָזען, עמיל
ראָזענקאָ, וועראַ
ראָזענבלאַט, הענרי
ראָזענבלאַט, יוסעלע
ראָזענבּלוּם, לעאָן
ראָזענבליט, לעאָ
ראָזענבערג, יאָזעף
ראָזענבערג, שרה
ראָזענטאַל, באָריס
ראָזענטאַל, חיה'לה
ראָזענפעלד, יעקב
ראָזענפֿעלד, מאָריס
ראָט, לעאָ
ראָטשטײן, שלמהלע
ראַיסאַ, ראָזאַ
ראָם, ליוּבאָוו
ראָמאַן, מאַרטין
ראָן-פישערמאַן, שושנה
ראַסקין, פיליפּ
ראַפּאָפּאָרט, יעקב
ראַפּעל, אַנאַ
ראַפּעל, אסתר
ראַפּעל, זינאַ
ראַקאָף, יירל
ראַקסין, רוּבי
רביץ, שלמה
רובּין, הערץ
רובין, וויליאַם
רוּבין, ראָזאַ
רוּבין, רוּת
רובינצ'יק, ישראל
רובינשטיין, אלי
רוֹדזינק, רחל לאה
רודינאָוו ,משה
רודענסקי, שמואל
רוזובסקי, שלמה
רוּטמאַן, ארי' ליבּ
רונד, מוריס
רוסאַטאָ, הענרי
רוסאַטאָ, לעאָ
רוסקין, יָנוש זישע
רױטמאַן, דוד
רזניק, חיים
ריוועסמאַן, מרדכי
ריווקין, וויוויען
ריטר, יחזקאל
ריטערבאַנד, חיים
ריטשמאַן, ריבקה
רייד, פלאָרענס
רייזמאַן, דזאָ
רייזמאַן, יונה
רייזענמאַן, ראָבּערט
ריינטוביץ', בוריס
ריינטוביץ', יוליוס
רייצין, מישה
רײזען, אַבֿרהם
רײַנגאָלד, יצחק
ריפס, רעש
ריפּעל, מאַנאָ
רעדערמאַן, האַרי
רעטיג, אַבֿרהם שמואל
רעכטצײַט, יעקב
שׂטראַמער, שאַלאָמאָן
שטרסבורג, רוברט
שׂטרענג, מאַקס
שׂימסקיי, ברוך
שׂקלאר, יקובו
שאַפּיִראָ, אברהם (1)
שאַפּיִראָ, אברהם (2)
שפירא, אליקום
שאַפּיִראָ, טעד
שאַפּיִראָ, יאָסף
שאָפניק, מאַקס
שאָר ,בּרוך
שאָר, ישראַל
שאָר, מאיר
שאַרגעל, יעקב
שאַרף, סידני
שבח, אַבֿרהם
שוואַרצמער-לענגיעל, יוסף
שוואַרץ, אײב
שוואַרץ, וויליאַם
שװאַרץ, יאָסף
שװאַרץ, לײבעלע
שװאַרץ, מאָריס
שוואַרצבאַרד, גוּסאַוו
שוואַרצמאַן, אָשער
שוואַרצמאַן, חיים
שולזינגער, בּצלאל
שולמאַן, אליעזר
שולמאַן, ברוך ליבּ
שולמאַן, זינוווי
שולץ, בראָנילאַוו
שומסקי, וואָלף
שׁוּרמיעי, שמחה
שטאַל, בערעלע
שטיימאַן, מיכאַיל
שטיינבערג, דוד משה
שטיינבערג, משה
שטיינוואָרצעל, מאיר
שטערן, אברהם
שטערן, שלמה

שטערנבערג, העראָלד

שטערנהײַם, נחום
שיינפעלד, מעי
שילינג, סעם
שילקרעט, נאַטהאַניעל
שיקוף, סידני
שלאַמע ,מאַרטאַ
שלאָסבערג, יצחק
שליין, אירווינג
שליסקי, יוסף
שלעגער, סיימאָן
שמוליװטש, שלמה
שמידט, יוסף
שנברג, ארנולד
שניאור זאַלמאָן מליאדי
שניאור, משה
שפיגעל, ישעיה
שפירו, נתן
שעיווער, עמאַ
שעינין, יהושע
שענקער, בן-ציון
שעפער, יעקב
שערמאן, אברהם יצחק
שערמאַן, יאָזעף
שערמל, קלעמענטינאַ
שראָגין, יוסף
תוּכבּאַנד, מאָריס
תלמוד, יעקב