Meyer Rogoff (1881-1965)

 

[33RPM]
Ovinu Malkeynu Zekhor Rakhamekho Meyer Rogoff    

 

Last update 21-02-2015