Shoshana Ron-Fisherman [Makovitzky] (1933-2005)

 

[33RPM]
Shabos Oyf Der Gantse Velt Shoshana Ron Dangil  
Shvartse Oygn Hobn Fayer (Zusman Segalowitch) Shoshana Ron Dangil  

 

Last update 04-10-2017