Henry [Avram Chaim] Rosenblatt (1907–1998)

 

[78RPM]
Ato Yozarto (Yossele Rosenblatt) Henry & Yossele Rosenblatt Victrola 9443 1929
Lo Sachmod (Yossele Rosenblatt) Henry & Yossele Rosenblatt Victrola 4183 1929
Yaale (Yossele Rosenblatt & Herman Wohl) Henry & Yossele Rosenblatt Electrola E.J. 264 1927
Yaale (Yossele Rosenblatt & Herman Wohl) Henry & Yossele Rosenblatt RCA Victor 25-5141  
Yaale (Yossele Rosenblatt & Herman Wohl) Henry & Yossele Rosenblatt Victor V-59018-B  
Yaale (Yossele Rosenblatt & Herman Wohl) Henry & Yossele Rosenblatt Victrola 9108-B 1927

 

 

[33RPM]
Ato Yozarto (Yossele Rosenblatt) Henry & Yossele Rosenblatt Collectors Guild CG 651  
Ato Yozarto (Yossele Rosenblatt) Henry & Yossele Rosenblatt The Greater Recording GRC 248 1973
Chassidic Kaddish (Jacob Gottlieb) Henry Rosenblatt Fiesta FLP 1260 1960
Chassidic Kaddish (Jacob Gottlieb) Henry Rosenblatt The Greater Recording GRC 248 1973
Lo Sachmod (Yossele Rosenblatt) Henry & Yossele Rosenblatt Collectors Guild CG 654 1960
Sholom Aleichem (Israel Goldfarb) Henry Rosenblatt The Greater Recording GRC 248 1973
Ki K'shimkho (Kalonymus ben Meshullam - Samuel Malavsky) Henry Rosenblatt Fiesta FLP 1260 1960
Yaale (Yossele Rosenblatt & Herman Wohl) Henry & Yossele Rosenblatt RCA Red Seal LM 2903 1966
Vu Zaynen Mayne Briln? (Henry Rosenblatt) Henry Rosenblatt The Greater Recording GRC 244 1972

 

Last update 08-10-2022