Ingrid [Ingeborg] Rypinski [Taylor] (1921-2012)

по материалам Historical Jewish Press

 

[33RPM]
Tsvey Brider (Yitskhok Leybush Peretz - Jacob Schaefer) Ingrid Rypinski Tikva LP-K-900  

 

Last update 09-04-2022