Yakov Ciobotaru [Sandler] (1922-1990)

 

[33RPM]
Ikh Hob Dikh Lib (Yakov Sandler) Yakov Sandler Arton AN 67-73  
Tango Margarita (Jack Rechtzeit) Yakov Sandler Arton AN 64-43 1961
Tango Margarita (Jack Rechtzeit) Yakov Sandler Galton D-5829  

 

Last update 04-08-2017