Yakov Ciobotaru [Sandler] (1922-1990)

 

[33RPM]
Ikh Hob Dikh Lib (Yakov Sandler) Yakov Sandler Hed-Arzi 67-73  

 

Last update 18-10-2011