Jacob Schaefer (1888-1936)

с добавлениями Jewish Telegraphic Agency

 

[78RPM]
Hoyb Oyf Dayne Oygn, O Folk! (Yosef Bovshover - Jacob Schaefer) Jewish People's Philharmonic Choral Society EO-CB-3234  

 

 

[33RPM]
A Libe Iz An Umglik Oyf Der Velt Detroit Jewish Folk Chorus Tikva LPT-843  
Tsvey Brider (Yitskhok Leybush Peretz - Jacob Schaefer) Ingrid Rypinski Tikva LP-K-900  

 
аранжировщик - Яков Шефер

Last update 21-12-2022