David Shiff (1935-2016)

по материалам ancestry.com

 

[33RPM]
Ahavat Olam (Abraham Isaac Sherman) David Shiff Bryste BLP-101A  
Sim Shalom (Abraham Isaac Sherman) David Shiff Bryste BLP-101B  

 

Last update 26-12-2020