Myra [Aleksandra] Sokolskaya (1889-1980)

 с дополнениями Der Morgen Journal

 

[78RPM]
Honig Shabes (Solomon Small - Joseph Rumshinsky) Myra Sokolskaya Victor 8-81418-B 1928

 
arranged by Myra Sokolskaya

Last update 13-01-2018