Jack Yablokoff (1927-1998)

 

[78RPM]
Ahavat Rahya (Joel Engel) Josef Schwarzmer-Lengyel  Stinson 616-1B  
Chassidic In America (Alexander Olshanetsky) Palestinian String Quartet Disc 7002B 1946
Chassidim (Sholom Secunda) Palestinian String Quartet Stinson 615-3A  
Hebrew Melody Op. 33 (Joseph Achron) Palestinian String Quartet Disc 7001A 1946
T'hilim Yid (Sholom Secunda) Palestinian String Quartet Stinson 615-1B  
Tsena Tsena (Yechiel Khagiz - Issachar Miron) Hilda Lengyel & Josef Schwarzmer-Lengyel Stinson 616-2B  
Yibone Hamikdosh (Sholom Secunda) Palestinian String Quartet Stinson 615-1A  

 
cello - Jack Yablokoff

Last update 08-06-2021