Moyshe Yvker (1898-1972)

с сокращениями Intelecto Hebreo

 

[33RPM]
Shabos (Moyshe Glazer - Moyshe Yvker) Eliazar Zaslavsky Yemima Records LP 18  

 

Last update 11-10-2019